Menadžment i poduzetništvo

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz osnova poduzetništva i menadžmenta.

Sadržaj predmeta:

Definiranje menadžmenta te temeljnih funkcija menadžmenta s naglaskom na planiranje (strategija, vizija, misija, SWOT analiza) i kontrolu (primjena individualnih indeksa, apsolutne i relativne stope promjene) Poduzetništvo. Marketing strategija (generičke strategije) i konkurentska prednost. Poduzetnički projekt (namjena, struktura projekta i prezentacija).

Kompetencije:

Stjecanje osnovnih znanja i vještina iz menadžmenta i poduzetništva te njihova uspješna primjena kroz poduzetničke projekte. Studenti razvijaju organizacijske i poduzetničke sposobnosti te vještine analitičkog zaključivanja i interpretacije rezultata, prezentiranja i timskog rada.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Razlikovati funkcije i karakteristike menadžmenta 2) Izračunati individualne indekse (verižne i bazne) te interpretirati izračunate stope promjena. 3) Izračunati ukupne apsolutne i relativne stope promjene u vremenu 4) Analizirati i prezentirati poslovnu ideju SWOT analizom. 5) Osmisliti misiju i viziju te kreirati marketing strategiju poduzetničke ideje 6) Izraditi projektni zadatak. 7) Prezentirati projekt 8) Navedeni generički ishodi: Izložiti vlastita kritička promišljanja o temama i postavkama iz područja menadžmenta i poduzetništva. Razvijati vještine upravljanja informacijama -Prikupljati i analizirati informacije za potrebe izrade projektnog zadatka. Sposobnost rješavanja problema u timskom radu. Razvijanje poduzetničkog duha i kreativnog razmišljanja pri razvijanju projekata. Razvijanje sposobnosti planiranja i upravljanja vremenom pri razvijanju projekata.

Skip to content