Osiguravanje kvalitete

Reports

poziv na anketu

 

 

 

 

Veleučilište Velika Gorica kontinuirano prati kvalitetu nastavnog procesa, resursa i pri čemu posebnu pozornost posvećuje uključivanju svih dionika u unaprjeđivanje sustava kvalitete. U tom procesu veliku ulogu imaju rezultati anketa na temelju kojih se vrše poboljšanja, a koje se sukladno godišnjem planu aktivnosti  provode kod svih dionika. Anketiranje se obavlje putem slijedećih obrazaca:

Skip to content