Psihološki aspekti kriznog menadžmenta

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s psihološkim aspektima raznih kriza, te u kojim područjima kriznog menadžmenta psiholozi mogu doprinijeti efikasnom ublažavanju/rješavanju kriza. Razumjeti i primjenjivati načela znanstvenog rada u području istraživanja kriznog menadžmenta.

Sadržaj predmeta:

1. Osnove strukture ličnosti, kognitivnih, motivacijskih i emocionalnih procesa 2. Sprječavanje i rješavanje konflikta 3. Vrste kriza s psihološkog stajališta 4. Psihološki aspekti javne sigurnosti 5. Psihološki aspekti katastrofa i nesreća 6. Psihologija rata i terorizma 7. Trauma i oporavak od traume 8. Psihologija kriminalnih djela

Kompetencije:

Apsolviranjem kolegija studenti će steći opća znanja iz psihologije i kako se ona primjenjuju u predviđanju, ublažavanju/rješavanju kriza i na koncu smanjenju psiholoških šteta od kriza. Steći će vještine za pripremu, provođenje i izvješćivanje o provedenim znanstvenim projektima u području kriznog menadžmenta. Također će steći temelj za multidisciplinarni rad u timovima sastavljenim za optimalni pristup kriznom menadžmentu.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja predmeta moći: 1. Koristiti stručnu literaturu iz opće, forenzičke, organizacijske, kliničke i socijalne psihologije. 2. Upoznati osnovne teorijske pristupe stresu i psihološkoj traumi. 3. Razlikovati psihološko krizno stanje i svakodnevni stres, te razumjeti odnos i relacije između njih. 4. Prepoznati osnovne simptome kriznih psiholoških stanja uzrokovanih traumatskim i katastrofalnim događajima. 5. Upoznati osnovne postupke psiholoških kriznih intervencija. 6. Upoznati i uvažavati uloge pojedinih stručnjaka u interdisciplinarnom timu za krizne psihološke intervencije i tretman psiholoških kriznih stanja. 7. Organizirati i koordinirati psihološke krizne intervencije na terenu. 8. Osvijestiti potrebu i važnost temeljnog obrazovanja iz psihologije za stručnjake upravljanja u kriznim uvjetima. 9. Osvijestiti potrebu i važnost psihološke pomoći i rada na samome sebi za stručnjake upravljanja u kriznim uvjetima, ugrožene populacije u kriznim ali i redovnim situacijama. 10. Kritički prosuđivati utjecaj medija na percepciju javnosti o katastrofama i velikim nesrećama.

Skip to content