Informacijski sustavi

O studiju
Nastavni plan
Ishodi učenja

Specijalistički studij informacijskih sustava namijenjen je stjecanju znanja i vještina potrebnih za uporabu i održavanje informacijskih sustava s primjenom u različitim područjima primjene računala.

O studiju

Studij je, u prvom redu, namijenjen osobama koje obavljaju poslove vezane za programsko inženjerstvo i za informacijske sustave u širem smislu, ali osobama koje zadovoljavaju opće i posebne uvjete upisa na ovaj studij koji imaju cilj profesionalnog bavljenja poslovima projektiranja, razvoja i održavanja informacijskih sustava.

Studij „Informacijski sustavi“, utemeljen je na specijalističkim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja poslova izgradnje, optimizacije, eksploatacije i održavanja informacijskih sustava u širokom rasponu primjena, kao i stjecanja polaznih znanja za nastavak usavršavanja u projektiranju informacijskih sustava. Sukladno tomu, ovaj specijalistički studij namijenjen osobama koje su, ili će biti zadužene za implementaciju, održavanje i eksploataciju informacijskih sustava, te za sudjelovanje u projektiranju i proizvodnji informacijskih sustava.

Specijalistički studij Informacijski sustavi je nastavak visokoškolskog obrazovanja, te za njegovo uspješno praćenje i savladavanje nastavnog gradiva, kao i za uspješan završetak u primjerenim rokovima, potrebno je da osobe koje upisuju ovaj studij imaju adekvatna temeljna predznanja:

 • iz više matematike (matrični račun, numeričko rješavanje matematičkih problema, te osnove teorije vjerojatnosti i statistike);
 • iz računarstva (arhitektura digitalnog računala, operacijski sustavi, računalne mreže, osnove programiranja, algoritmi i strukture podataka, baze podataka, računalne mreže, osnove informacijske sigurnosti i osnove projektiranja i razvoja informacijskih sustava i aplikacija),

i stečene vještine, kao što su:

 • napredno korištenje računala, uredskih i grafičkih aplikacija;
 • izvrsno korištenje Interneta i internetskih aplikacija.

Studij je potpuno otvoren za prihvat studenata s drugih visokih učilišta koji žele nastaviti započeti specijalistički studij. Za svakog takvog studenta se donosi odgovarajuće rješenje o priznavanju ECTS bodova za predmete koji se priznaju, a položeni su na drugim visokim učilištima. Priznavanje ECTS bodova se zasniva na stupnju sukladnosti nastavnih programa studija s kojeg student dolazi s nastavnim programima Veleučilišta Velika Gorica. Ovisno o broju priznatih ECTS bodova, studenti se oslobađaju, u odgovarajućem proporcionalnom iznosu, plaćanja školarine za priznate nastavne predmete.

Osposobljenost za obavljanje poslova (stjecanja znanja i vještina)

Završeni polaznik bi trebao posjedovati sljedeća opća znanja i vještine:

 • sposobnost uočavanja, definiranja i rješavanja inženjerskih problema
 • korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata neophodnih za praksu
 • spoznaja o vezi između inženjerskih aktivnosti, dizajna, proizvodnje, marketinga i potreba korisnika proizvoda i usluge
 • učestvovanje u timskom razvoju velikih i složenih kompjutorskih aplikacija
 • usvojiti metode donošenja odluka i zaključivanja prilikom faza planiranja, izrade i primopredaje projekata temeljenih na korištenju informacijskih tehnologija, te dokumentiranje zaključaka o dobrim i lošim stranama pojedinog rješenja unutar vlastitih stručnih i seminarskih, te diplomskog rada.

Završeni polaznik bi trebao posjedovati sljedeća stručna znanja i vještine:

 • programiranje u modernom strukturiranom, proceduralnom i objektnom programskom jeziku
 • razumijevanje principa, izrada i održavanje baza podataka
 • razumijevanje infrastrukture i arhitekture informacijskih sustava
 • uporabu standardnih algoritama i struktura podataka u programiranju
 • analize i planiranja informacijskih sustava za očuvanje neprekidnosti poslovanja
 • primjene sustava autorizacije i autentikacije u razvoju i korištenju IS-a
 • nadzora nad sigurnosti informacijskog sustava i podataka (zaštita od neovlaštenog pristupa, planiranje izrade sigurnosnih kopija podataka)
 • razumijevanja sustava za očuvanje neprekidnosti poslovanja (Business continuity and disaster recovery)
 • razumijevanja principa rad i korištenja umreženih distribuiranih baza podataka
 • upotrebe modernih programskih alata za programiranje
 • izrade kompjutorskih aplikacija jednostavnih za korištenje i njihovo prilagođavanje korisniku
 • osnovne administracije najpoznatijih DBMS sustava (MSSQL, MySQL, Oracle)
 • izrade programskih aplikacija korištenjem JAVA-e
 • modeliranje i upravljanje procesima u informacijskim sustavima
 • planiranje i uvođenje informacijskih sustava za potporu u odlučivanju
 • upravljanje složenim projektima i projektnim timovima.

Dodatna znanja i vještine koja se mogu steći preko izbornih predmeta:

 • izrada programskih rješenja u suvremenom tehnološkom okruženju (PHP, ASP, DotNET)
 • samostalna izrada složenih web aplikacija
 • planiranje i uvođenje elektroničkog poslovanja u tvrtku
 • savladavanje metodologije istraživačkog rada
 • modeliranje ergonomskih grafičkih sučelja aplikacija
 • upravljanje i korištenje sustavima za upravljanje bazom znanja
 • razumijevanje utjecaja karakteristika informacijskih sustava na performanse
 • korištenje nekonvencionalnih računalnih postupaka kao što su genetski algoritmi, neuronske mreže i neizraziti sustavi za rješavanje praktičnih problema
 • razvijanje mobilnih aplikacija
 • razumijevanje funkcioniranja i korištenja informacijskih sustava u malim i velikim organizacijama
 • razvijanje Java web aplikacija korištenjem programskih okvira.
Prva godina

SEMESTAR 1

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 2

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Druga godina

SEMESTAR 3

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 4

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Razina Ishodi učenja
1. Znanje i razumijevanje
 1. Prezentirati inženjerske metode i principe u dizajniranju informacijskih sustava i programske potpore
 2. Objasniti principe rada informacijskih sustava.
 3. Prezentirati korištenje informacijskih sustava.
 4. Predložiti rješenje inženjerskih problema u struci.
2. Sposobnost primjene znanja i razumijevanja
 1. Koristiti funkcionalnosti modernih inženjerskih alata neophodnih za praksu.
 2. Razviti programske aplikacije korištenjem suvremenih strukturnih, proceduralnih i objektnih programskih jezika.
 3. Planirati razvoj informacijskih sustava prema potrebama korisnika.
 4. Predložiti poboljšanja u području sigurnosti podataka i sustava.
3. Zaključivanje i rasuđivanje
 1. Analizirati utjecaje karakteristika IS na performanse i sigurnost istih.
4. Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja
 1. Obrazložiti svoje stavove, rješenja i prijedloge u timskom radu.
 2. Prezentirati vlastiti stručni rad (seminarski, diplomski, projekt,..).
5. Razvijene vještine učenja
 1. Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja.
Skip to content