Troškovi studija

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente:

STUDIJ CIJENA PO SEMESTRU – 30 ECTS bodova CIJENA PO GODINI – 60 ECTS bodova
Održavanje računalnih sustava 1.395,00 EUR 2.790,00EUR
Motorna vozila 1.395,00 EUR 2.790,00EUR
Održavanje zrakoplova 1.395,00 EUR 2.790,00EUR
Upravljanje u kriznim uvjetima 1.395,00 EUR 2.790,00 EUR
Očna optika 1.773,00 EUR 3.546,00 EUR

Školarina se plaća po godini u 8 (osam) rata sukladno ispostavljenom računu.

 


 

STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ

Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente:

STUDIJ CIJENA PO SEMESTRU – 30 ECTS bodova CIJENA PO GODINI – 60 ECTS bodova
Krizni menadžment 1.305,00 EUR 2.610,00 EUR
Logistički menadžment 1.305,00 EUR 2.610,00 EUR
Informacijski sustavi 1.305,00 EUR 2.610,00 EUR

Školarina se plaća po godini u 8 (osam) rata sukladno ispostavljenom računu.

 


 

OSTALI TROŠKOVI

TROŠAK IZNOS 
Administrativni troškovi upisnog postupka i upisne dokumentacije 65,00 EUR
Naknada za postupak odobravanja prijelaza s drugog studijskog programa izvan ili unutar Veleučilišta 70,00 EUR
Naknada za postupak vrednovanja i priznavanja ECTS bodova ostvarenih na nekom drugom visokom učilištu ili na studijskom programu unutar Veleučilišta po kolegiju 40,00 EUR
Naknada za izdavanje Uvjerenja o položenim ispitima na hrvatskom jeziku 14,00 EUR
Naknada za izdavanje Uvjerenja o položenim ispitima na engleskom jeziku 27,00 EUR
Naknada za izdavanje Nastavnog plana i programa na hrvatskom jeziku 27,00 EUR
Naknada za izdavanje Nastavnog plana i programa na engleskom jeziku 40,00 EUR
Naknada za izdavanje duplikata diplome/dopunske isprave o studiju 40,00 EUR
Naknada za troškove ponovne izrade studentske iskaznice 14,00 EUR
Naknada za troškove postupka ispisa sa studija 30,00 EUR
Naknada za administrativne troškove rješavanja molbi koje su posljedica nepravovremenog izvršenja studentskih obveza 20,00 EUR
Administrativni troškovi završetka studija koji se uplaćuju prije obrane završnog/diplomskog rada 65,00 EUR

 

 

 

Skip to content