Upis na stručni prijediplomski studij
Natječaj

Natječaj

za upis na stručne prijediplomske studije u akademskoj  2023./2024. godini

UVJETI UPISA

Na stručne prijediplomske studije Veleučilišta mogu se upisati pristupnici koji su završili najmanje četverogodišnji srednjoškolski program i položili državnu maturu. Iznimno, upisati se mogu i pristupnici bez položene državne mature a koji su četverogodišnji srednjoškolski program završili prije 2010. godine. Pristupnici stječu pravo upisa temeljem mjesta na rang listi na svakom razredbenom postupku, uz uvjet da su na razredbenom postupku ostvarili najmanje 600 bodova za stručni prijediplomski studij Očna optika, 500 bodova za stručni prijediplomski studij Upravljanje u kriznim uvjetima i Održavanje računalnih sustava, te 450 bodova za stručni prijediplomski studij Motorna vozila i Održavanje zrakoplova.

TERMINI RAZREDBENIH POSTUPAKA I UPISA NA VELEUČILIŠTE

Termini razredbenih postupaka izravno preko Veleučilišta Velika Gorica za upis u akademskoj godini 2023./2024. su sljedeći:

Upisni rok Prijava Objava rezultata Upis pristupnika
Prvi ljetni rok od 19. travnja do 30. lipnja 2023. 3. srpnja 2023. od 5. do 7. srpnja 2023.
Drugi ljetni rok od 3. do 21. srpnja 2023. 24. srpnja 2023. od 26. do 28. srpnja 2023.
Jesenski rok od 28. kolovoza do 22. rujna 2023. 25. rujna 2023. od 27. do 29. rujna 2023.

 

Termini razredbenih postupaka izravno preko Središnjeg prijavnog ureda (SPU) i upis na Veleučilište Velika Gorica u akademskoj godini 2023./2024. su sljedeći:

Upisni rok Prijava i polaganje ispita Objava rezultata Upis pristupnika
Ljetni rok sukladno rokovima Središnjeg prijavnog ureda 19. srpnja 2023. od 20. do 24. srpnja 2023.
Jesenski rok sukladno rokovima Središnjeg prijavnog ureda 18. rujna 2023. od 19. do 22. rujna 2023.

Pristupnicima koji se ne upišu na studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa putem Središnjeg prijavnog ureda, odnosno koji su prijavili a nisu upisali ili odjavili studijski program, naplatit će se oportunitenti troškovi nepopunjenog upisnog mjesta sukladno Odluci o naplati oportunitetnih troškova.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU I UPIS

 Uz obrazac za prijavu na razredbeni postupak, koji se može popuniti u Studentskoj referadi ili na mrežnim stranicama Veleučilišta, prilaže se po jedan primjerak neovjerene kopije slijedećih dokumenata:

 • preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole,
 • preslika svjedodžbe položene državne mature
 • preslika završne svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja (za pristupnike koji su četverogodišnji srednjoškolski program završili prije 2010. godine.)
 • dokaz o promjeni prezimena u slučaju da je pristupnik/ca od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/la prezime
 • preslika dokumenta na kojemu je vidljiv OIB

 

Prilikom upisa na studij na uvid se donose originali svjedodžbi svih razreda srednje škole, svjedodžbe o položenoj državnoj maturi ili završne svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja, dvije fotografije (4x6cm), dokaz o uplati upisnih troškova i prve rate školarine za upisanu akademsku godinu.

Sukladno Odluci o upisu studenata s invaliditetom pristupnici sa utvrđenim invaliditetom imaju pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote uz uvjet da prijeđu razredbeni postupak.

Dodatne informacije o razredbenom postupku i uvjetima upisa na stručne prijediplomske studije nalaze se u Natječaju za upis na stručne prijediplomske studije i na mrežnim stranicama Veleučilišta Velika Gorica, a mogu se dobiti i putem e-mail adrese info@vvg.hr ili pozivom na broj telefona 01/6222-501 u okviru radnog vremena Studentske referade.

 

Troškovi školarine

Troškovi školarine za redovne i izvanredne studente stručnih prijediplomskih studija: Održavanje računalnih sustava, Motorna vozila, Održavanje zrakoplova i Upravljanje u kriznim uvjetima iznose 46,45 EUR (350,00 kn) za 1 ECTS bod odnosno 2.787,18 EUR (21.000,00 kn) za upisanih 60 ECTS bodova po akademskoj godini.

Troškovi školarine za redovne i izvanredne studente stručnog prijediplomskog studija Očna optika iznose 59,06 EUR (445,00 kn) za 1 ECTS bod odnosno 3.543,70 EUR (26.700,00 kn) za upisanih 60 ECTS bodova po akademskoj godini.

Administrativni troškovi upisnog postupka za stručne studije iznose 66,36 EUR (500,00 kn).

Student prilikom upisa s Veleučilištem Velika Gorica sklapa Ugovor o studiranju kojim su definirana prava i obveze studenta. U slučaju raskida Ugovora tijekom akademske godine, Veleučilište Velika Gorica ima pravo zadržati do tada uplaćena sredstva te je student dužan podmiriti sveukupne troškove školarine za upisanu akademsku godinu.

 

Odluka-o-skolarinama-na-strucnim-studijima-Veleucilista-Velika-Gorica.pdf

Odluka-o-naknadama-za-provedbu-upisnog-postupka-te-drugim-naknadama-na-strucnim-studijima-Veleucilista-Velika-Gorica.pdf

Odluka-o-naplati-oportunitetnih-troskova-nepopunjenog-upisnog-mjesta.pdf

Prijavi se na studij
Upis na stručni diplomski studij
Natječaj

Natječaj 

za upis na stručne diplomske studije u akademskoj 2023./2024. godini 

UVJETI UPISA I RAZREDBENI POSTUPAK

Za upis na stručne diplomske studije mogu se natjecati pristupnici koji su završili stručni prijediplomski studij na Veleučilištu Velika Gorica ili jednakovrijedno visokoškolsko ili sveučilišno obrazovanje u zemlji i inozemstvu i stekle najmanje 180 ECTS bodova.

Upis pristupnika provodi se na temelju razredbenog postupka, posebno za redovite, a posebno za izvanredne studije

 • Informacijski sustavi*
 • Krizni menadžment
 • Logistički menadžment

Razredbenim postupkom se valorizira prosječna ocjena položenih ispita na prethodno završenom studiju.

Upis se obavlja po rang-listama za pojedini studij do ispunjenja upisne kvote za pojedini studij objavljene u natječaju. Prednost pri upisu imaju kandidati s većim brojem bodova, a minimalni broj bodova za upis je 450 bodova.

*Na temelju uvida u diplomu i suplement o završenom stručnom ili sveučilišnom prijediplomskom studiju Povjerenstvo za upis donosi odluku o polaganju razlikovnih ispita. Razlikovni ispiti upisuju se u prvom i drugom semestru paralelno s kolegijima prvog i drugog semestra stručnog diplomskog stručnog studija Informacijski sustavi.

TERMINI RAZREDBENIH POSTUPAKA I UPISA NA VELEUČILIŠTE

Termini razredbenih postupaka izravno preko Veleučilišta Velika Gorica za upis u akademskoj godini 2023./2024. su sljedeći:

Upisni rok Prijam prijava Objava rezultata Upis pristupnika
Prvi ljetni rok od 19. travnja do 30. lipnja 2023. 3. srpnja 2023. od 5. do 7. srpnja 2023.
Drugi ljetni rok od 3. do 21. srpnja 2023. 24. srpnja 2023. od 26. do 28. srpnja 2023.
Jesenski rok od 28. kolovoza do 22. rujna 2023. 25. rujna 2023. od 27. do 29. rujna 2023.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU I UPIS

Uz obrazac za prijavu na razredbeni postupak, koji se može popuniti u Studentskoj referadi ili na mrežnim stranicama Veleučilišta, prilaže se po jedan primjerak neovjerene kopije slijedećih dokumenata:

 • preslika diplome o završenom stručnom ili sveučilišnom prijediplomskom studiju,
 • preslika dopunske isprave o studiju ili prijepisa ocjena položenih ispita s obaveznom prosječnom ocjenom položenih ispita
 • dokaz o promjeni prezimena u slučaju da je pristupnik/ca od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/la prezime
 • preslika dokumenta na kojemu je vidljiv OIB

Prilikom upisa na studij na uvid se donose originali diplome o završenom prijediplomskom studiju, dopunske isprave o studiju ili prijepisa ocjena, dvije fotografije (4x6cm), dokaz o uplati upisnih troškova i prve rate školarine za upisanu akademsku godinu.

Sukladno Odluci o upisu studenata s invaliditetom pristupnici sa utvrđenim invaliditetom imaju pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote uz uvjet da prijeđu razredbeni postupak.

Dodatne informacije o razredbenom postupku i uvjetima upisa na stručne diplomske studije nalaze se u Natječaju, a mogu se dobiti i putem e-mail adrese info@vvg.hr  ili pozivom na broj telefona 01/6222-501 u okviru radnog vremena Studentske referade.

Natjecaj-za-upis-na-strucne-diplomske-studije-u-akademskoj-2023.2024.-godini.pdf

Troškovi školarine

Troškovi školarine stručnih diplomskih studija Krizni menadžment, Logistički menadžment i Informacijski sustavi iznose 43,40 EUR (327,00 kn) za 1 ECTS bod odnosno 2.604,02 EUR (19.620,00 kn) za upisanih 60 ECTS bodova po akademskoj godini.

Administrativni troškovi upisnog postupka za stručne studije iznose 66,36 EUR (500,00 kn).

Student prilikom upisa s Veleučilištem Velika Gorica sklapa Ugovor o studiranju kojim su definirana prava i obveze studenta.

U slučaju raskida Ugovora tijekom akademske godine, Veleučilište Velika Gorica ima pravo zadržati do tada uplaćena sredstva te je student dužan podmiriti sveukupne troškove školarine za upisanu akademsku godinu.

Odluka-o-skolarinama-na-strucnim-studijima-Veleucilista-Velika-Gorica.pdf

Odluka-o-naknadama-za-provedbu-upisnog-postupka-te-drugim-naknadama-na-strucnim-studijima-Veleucilista-Velika-Gorica.pdf

Prijavi se na studij
Prijelaz na studij
Uvjeti za prijelaz

Na stručne prijediplomske i diplomske studije Veleučilišta mogu prijeći studenti s određenim akademskim iskustvom s drugih studijskih programa izvan Veleučilišta i drugih studijskih programa unutar Veleučilišta. Prijelaz s druge visokoškolske ustanove ili s drugog studijskog programa i upis na studijski program unutar Veleučilišta moguć je u redovitim upisnim rokovima u akademskoj 2023./2024. godini. Prijelaz se može odobriti samo na studij iste razine koji je srodan studiju sa kojega student traži prijelaz. Priznavanje položenih ispita može se odobriti samo na studij iste razine koji je srodan studiju sa kojega student traži priznavanje položenih ispita.

Naknada za postupak odobravanja prijelaza na stručni studij s drugog studijskog programa izvan ili unutar Veleučilišta iznosi 66,36 EUR (500,00 kn).

Naknada za postupak vrednovanja i priznavanja ECTS bodova ostvarenih na nekom drugom visokom učilištu ili na studijskom programu unutar Veleučilišta po predmetu iznosi 39,82 EUR (300,00 kn).

Odluka-o-uvjetima-prijelaza-na-strucne-studije-u-akademskoj-2023.2024.-godini.pdf

Molba_za_prijelaz-i-priznavanje-položenih-ispita.doc

Akademski kalendar i izvedbeni plan studija
Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Veleučilište samostalno provodi postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u okviru upisnog postupka na stručne diplomske studije Veleučilišta. Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja na stručnom diplomskom studiju podnosi nositelj inozemne obrazovne kvalifikacije Studentskoj referadi Veleučilišta. Uz zahtjev nositelj inozemne obrazovne kvalifikacije prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • izvornik ili ovjerenu presliku javne isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija s ovjerenim prijevodom na hrvatski ili engleski jezik
 • izvornik ili ovjerenu presliku dopunske isprave o studiju ili dopunske isprave uz svjedodžbu na engleskom jeziku ako postoji s ovjerenim prijevodom na hrvatski ili engleski jezik
 • presliku osobne iskaznice, putne isprave, dokaza o državljanstvu ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se može utvrditi identitet nositelja inozemne obrazovne kvalifikacije
 • te dokumentaciju detaljnije navedenu u obrascu zahtjeva

Odluka-o-samostalnom-provodenju-postupka-priznavanja-inozemnih-obrazovnih-kvalifikacija.pdf

Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-obrazovne-kvalifikacije-u-svrhu-nastavka-obrazovanja-na-Veleucilistu-Velika-Gorica.pdf

Na temelju Pravilnika o visini naknade troškova postupka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka (Narodne novine broj 85/2023) visina naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije o završenom prijediplomskom ili diplomskom studiju iznosi 60 eura.

Pravilnik o visini naknade troškova postupka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka

Priznavanje razdoblja obrazovanja provedenog na inozemnom visokom učilištu

Osobe koje su započele obrazovanje u inozemstvu, a nisu stekle inozemnu obrazovnu kvalifikaciju, mogu zatražiti priznavanje razdoblja obrazovanja na Veleučilištu, u svrhu nastavka obrazovanja na Veleučilištu. Zahtjev za priznavanje razdoblja obrazovanja provedenog na inozemnom visokom učilištu podnosi se Studentskoj referadi Veleučilišta.

Zahtjev-za-priznavanje-razdoblja-obrazovanja-provedenog-na-inozemnom-visokom-ucilistu-u-svrhu-nastavka-obrazovanja-na-Veleucilistu-Velika-Gorica.pdf

Na temelju Pravilnika o visini naknade troškova postupka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka (Narodne novine broj 85/2023) visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija iznosi 30 eura.

Pravilnik o visini naknade troškova postupka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka

Skip to content