FAQ

Često postavljana pitanja

Ako te nešto muči, provjeri možeš li odgovor pronaći u često postavljanim pitanjima! Pronađi kategoriju koja te zanima i pročitaj detalje.

O upisima
Koji su uvjeti upisa?

Stručni prijediplomski studij

  • za upis na stručne prijediplomske studije Veleučilišta mogu se natjecati pristupnici koji su završili najmanje četverogodišnji srednjoškolski program i položili državnu maturu
  • za upis na stručne prijediplomske studije mogu se natjecati pristupnici bez položene državne mature, a koji su četverogodišnji srednjoškolski program završili prije 2010. godine

Stručni diplomski studij

  • za upis na stručne diplomske studije mogu se natjecati pristupnici koji su završili stručni prijediplomski studij na Veleučilištu ili jednakovrijedno visokoškolsko ili sveučilišno obrazovanje u zemlji i inozemstvu i stekle najmanje 180 ECTS bodova.
Kada i kako se mogu upisati?

Postupak prijave i upisa na jedan od stručnih prijediplomskih studija Veleučilišta, kao i rokovi za upis propisani su Natječajem za upis na stručne prijediplomske studije

Postupak prijave i upisa na jedan od stručnih diplomskih studija Veleučilišta, kao i rokovi za upis propisani su Natječajem za upis na stručne diplomske studije

Da li je potrebna državna matura za upis na studij?

Svi pristupnici koji se prijavljuju za upis na stručne prijediplomske studije Veleučilišta moraju imati završen najmanje četverogodišnji srednjoškolski program i položenu državnu maturu.

Za upis na jedan od stručnih prijediplomskih studija mogu se prijaviti i pristupnici bez položene državne mature a koji su četverogodišnji srednjoškolski program završili prije 2010. godine.

Za upis na stručne prijediplomske studije Veleučilišta mogu se prijaviti i pristupnici koji su odgovarajuće obrazovanje završili u inozemstvu i imaju rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

 

Mogu li prijeći na Veleučilište s druge visokoškolske ustanove?

Na stručne studije Veleučilišta mogu prijeći studenti s drugih studijskih programa izvan Veleučilišta.

Prijelaz na stručne prijediplomske studije mogu zatražiti pristupnici koji su završili četverogodišnji srednjoškolski program i položili državnu maturu, te pristupnici bez položene državne mature a koji su četverogodišnji srednjoškolski program završili prije 2010. godine sukladno Odluci o uvjetima prijelaza na stručne studije

O školarini
Koliko iznosi školarina na stručnim studijima?

Iznos školarine na stručnim studijima određen je Odlukom o školarinama na stručnim studijima Veleučilišta

Postoji li mogućnost obročnog plaćanja školarine?

Školarina se plaća po akademskoj godini u 8 (osam) rata sukladno ispostavljenom računu.

Što ako mi školarinu plaća poslodavac?

U slučaju kad studentu troškove školarine plaća pravna osoba, student je dužan dostaviti ovjerenu Potvrdu poslodavca kojom se poslodavac obvezuje da će plaćati školovanje svoga zaposlenika. Potvrda treba sadržavati točan naziv, adresu, OIB i kontakt podatke pravne osobe te podatke zaposlenika za kojeg izdaje potvrdu.

Koliko iznose troškovi za druge naknade na studijima?

Iznos troškova upisnog postupka i drugih naknada na stručnim studijima određen je Odlukom o naknadama za provedbu upisnog postupka i drugim naknadama na stručnim studijima Veleučilišta

O studiranju
Koja su moja prava i obveze tijekom studiranja?

Prava i obveze studenta određena su Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Pravilnikom o studiranju Veleučilišta i drugim općim aktima Veleučilišta.

Prilikom upisa na studij student i Veleučilište sklapaju Ugovor o studiranju kojime se utvrđuje status studenta, prava i obveze Veleučilišta i studenta, te druga bitna pitanja za taj ugovorni odnos.

Kako mogu dobiti potvrdu o studentskom statusu?

Potvrde o studentskom statusu izdaje Studentska referada, a izdavanje iste može se zatražiti i putem e-mail adrese: referada@vvg.hr

 

Kako upisujem višu godinu studija?

Student stječe pravo upisa u višu godinu kada ispuni sve studijske i financijske obveze izražene u ECTS bodovima. Student je obvezan upisati se u narednu akademsku godinu u utvrđenom roku za upis, te može upisati one kolegije za koje je stekao preduvjete po studijskom programu i izvedbenom planu studija.

Student koji nije izvršio predviđene obveze iz upisanih kolegija mora te kolegije ponovno upisati iduće akademske godine.

Koliko puta mogu upisivati isti ne položeni kolegij?

Student ima pravo upisati isti nepoloženi kolegij najviše dva puta, a iznimno mu se može odobriti upis nepoloženog kolegija i po treći puta ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Gdje mogu pronaći ispitnu literaturu?

U Knjižnici i Čitaonici Veleučilišta možete posuditi knjižničnu građu, ali i učiti i pripremati ispite.

Koje je radno vrijeme Studentske referade

Radno vrijeme Studentske referade:

ponedjeljak, srijeda, petak: 8:00 – 16:00
utorak, četvrtak: 10:00 – 18:00
u periodu od 13.00 do 14.00 sati Studentska referada ne radi sa strankama
Imam li na studiju stručnu praksu?

Stručna praksa je obvezatni oblik nastavnog procesa koji se obavlja sukladno studijskom programu te izvedbenom planu studija za akademsku godinu.

Postupak provedbe stručne prakse studenata Veleučilišta utvrđen je Pravilnikom o provedbi stručne prakse.

Kada počinje i završava akademska godina?

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće a završava 30. rujna sljedeće kaledarske godine, te označava vrijeme u kojem se odvija nastava i ispiti sukladno Akademskom kalendaru nastave.

Koliko puta mogu polagati ispit?

Ispitu možete pristupiti samo ako ste ga prijavili, ako iz bilo kojeg razloga ne možete pristupiti prijavljenom ispitu dužni ste ga odjaviti u propisanom roku. Ispit istog kolegija možete polagati naviše tri puta. Ako ni nakon trećeg izlaska ne položite ispit, četvrti puta ispit polažete pred ispitnim povjerenstvom.

Kada završavam studij?

Studij završavate nakon što položite sve propisane ispite i udovoljite svim drugim propisanim obvezama studija, obranite završni/diplomski rad i podmirite financijske obveze prema Veleučilištu.

Način izrade i obrane završnog/diplomskog rada utvrđen je Pravilnikom o završnom i diplomskom radu.

Nakon završetka studija izdaje vam se diploma i dopunska isprava o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku, u potpisanom i ovjerenom ispisu te u digitalnom obliku.

Skip to content