FAQ

Često postavljana pitanja

Ako te nešto muči, provjeri možeš li odgovor pronaći u često postavljanim pitanjima! Pronađi kategoriju koja te zanima i pročitaj detalje.

Upis na Veleučilište Velika Gorica
Što je potrebno za prijavu na preddiplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica?

Upis na Veleučilište obavlja se temeljem natječaja za upis, koje u javnosti i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Veleučilište Velika Gorica te rezultata provedenog razredbenog postupka, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i posebnoj Odluci Veleučilišta o provedbi razredbenog postupka.

Osnovni uvjeti za pristup razredbenom postupku i upisu na neki od studija Veleučilišta je završeno srednje četverogodišnje obrazovanje ili jednakovrijedno srednje stručno obrazovanje u Hrvatskoj, odnosno, u inozemstvu.

Pravo upisa na preddiplomski stručni studij ostvaruju osobe koje su prošle razredbeni postupak na Veleučilištu Velika Gorica ili koje su stekle pravo upisa temeljem prijave preko Središnjeg prijavnog ureda.

Što je potrebno za prijavu na specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica?

Upis na Veleučilište obavlja se temeljem natječaja za upis, koje u javnosti i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Veleučilište Velika Gorica te rezultata provedenog razredbenog postupka, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i posebnoj Odluci Veleučilišta o provedbi razredbenog postupka. 

Pravo prijave na razredbeni postupak za upis na neki od specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta Velika Gorica imaju osobe koje su završile preddiplomski stručni studij na Veleučilištu Velika Gorica ili jednakovrijedno visokoškolsko ili sveučilišno obrazovanje u zemlji ili u inozemstvu i stekli najmanje 180 ECTS bodova.

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje prosječne ocjene položenih ispita na preddiplomskom stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju ili sveučilišnom diplomskom studiju.

Pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij ostvaruju osobe koje su prošle razredbeni postupak na Veleučilištu Velika Gorica.

Trebaju li studenti koji su završili neki od studijskih programa na nekom drugom visokom učilištu polagati razlikovne ispite?

Na temelju uvida u priloženu dokumentaciju za prijavu na neki od specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta Velika Gorica, Povjerenstvo za upis može donijeti odluku o potrebi polaganja razlikovnih ispita.

Razlikovni ispiti upisuje se u prvoj godini studija, te se plaćaju sukladno cijeni ECTS boda preddiplomskog stručnog studija.

Na koji način pristupnici stječu pravo upisa na neki od preddiplomskih stručnih ili specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta Velika Gorica?

Pristupnici stječu pravo upisa temeljem rezultata provedenog razredbenog postupka, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluci Veleučilišta o uvjetima upisa, razredbenom postupku i upisnim kvotama za upis na preddiplomske stručne studije.

Trebaju li studenti koji nisu državljani Republike Hrvatske prilikom upisa dostaviti OIB?

Svi studenti Veleučilišta Velika Gorica, uključujući i studente koji nisu državljani RH, moraju imati osobni identifikacijski broj (OIB). Procedura izdavanja OIB-a je sljedeća:

 • ispuniti ZAHTJEV (dobije se u Poreznoj upravi),
 • priložiti fotokopiju putovnice ili važećeg dokumenta,
 • predati dokumente u Poreznu upravu, Avenija Dubrovnik 32, Zagreb.

 

Što je sve potrebno ukoliko pristupnik stekne pravo upisa?

Ukoliko pristupnik stekne pravo upisa na neki od preddiplomskih stručnih studija ili specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta Velika Gorica, dužan je pristupiti proceduri upisa u rokovima koje je propisalo Veleučilište.

Za upis je potrebno:

 • U Studentskoj referadi uz predočenje osobne iskaznice preuzeti podatke za uplatu prve rate školarine i administrativnih troškova upisa,
 • Po izvršenoj uplati predati u Studentsku referadu kopiju potvrde o uplati uz predočenje originala i tri fotografije (dimenzije 4x6cm),
 • Ispuniti potrebnu dokumentaciju te završiti proceduru upisa.

 

Koja je procedura kod prijelaza s drugog visokog učilišta na neki od studija Veleučilišta Velika Gorica i priznavanja položenih ispita?

Studenti s određenim akademskim iskustvom, odnosno studenti koji studiraju ili su studirali na nekom drugom visokom učilištu, mogu predati molbu za prijelaz i priznavanje položenih ispita na drugom visokom učilištu. Priznavanje položenih ispita na nekom drugom visokom učilištu moguće je zatražiti samo ukoliko se radi o istoj razini studija. Podnošenje navedene molbe nije uvjetovano ispisom s drugog visokog učilišta.

Uz molbu za prijelaz potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • Obrazac za prijavu
 • Uvjerenje o položenim ispitima,
 • Ovjereni izvod nastavnih programa predmeta za koje se traži priznavanje,
 • Indeks s prethodnog visokog učilišta,

te neovjerene kopije sljedećih dokumenata uz originale na uvid:

 • Svjedodžbe svih razreda srednje škole,
 • Završnu svjedodžbu srednje škole,
 • Potvrdu o položenim ispitima državne mature.

Na temelju dostavljene dokumentacije ukoliko povjerenstvo odobri prijelaz na neki od studijskih programa Veleučilišta Velika Gorica, kandidat mora pristupiti upisu prema proceduri koju je propisalo Veleučilište Velika Gorica. Broj priznatih ispita ovisi o sličnosti nastavnog programa položenih ispita na prijašnjem visokom učilištu i nastavnog programa predmeta na upisanom preddiplomskom stručnom ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju Veleučilišta Velika Gorica, a troškovi priznavanja položenih ispita na drugim visokim učilištima naplaćuju se u iznosu od 300,00 kn.

Mogu li se na Veleučilište Velika Gorica upisati studenti koji nisu državljani Republike Hrvatske?

Za upis na studije Veleučilišta Velika Gorica mogu se natjecati i pristupnici koji nisu državljani Republike Hrvatske. Ukoliko isti temeljem mjesta na rang listi steknu pravo upisa u 1. semestar nekog od studija na Veleučilištu, tim će pristupnicima biti omogućen uvjetni upis na Veleučilište Velika Gorica. Uvjetno upisani strani državljani obavezni su podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije. Troškove priznavanja te kvalifikacije snosi Veleučilište Velika Gorica.

Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima podnosi se Agenciji za odgoj i obrazovanje (http://www.azzo.hr).

Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima podnosi se Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (http://www.asoo.hr).

Nakon dobivanja rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, upis na studij postat će pravovaljan.

Sukladno članku 19. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011.) „Školske svjedodžbe, diplome i druge javne isprave o stečenoj naobrazbi izdane do 8. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi sa školskim svjedodžbama, diplomama i drugim javnim ispravama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja.

Izdavanje potvrda i uvjerenja
Na koji način studenti mogu zatražiti izdavanje Uvjerenja o položenim ispitima ili Nastavni plan i program upisanog studija?

Za izdavanja Uvjerenja o položenim ispitima ili Nastavnog plana i programa studija studenti trebaju podnijeti pisani zahtjev u Studentsku referadu koji treba sadržavati svrhu izdavanja dokumenta. Troškovi izdavanja svakog od navedenih dokumenata iznose 50,00 kn.

Što je potrebno u slučaju gubitka studentske iskaznice?

Potrebno je studentsku iskaznicu proglasiti nevažećom u Narodnim novinama, ispuniti molbu za izdavanje duplikata studentske iskaznice i predati je u Studentsku referadu. Troškovi izdavanja duplikata studentske iskaznice iznose 50,00 kn.

Što je potrebno u slučaju gubitka studentskog indeksa?

Potrebno je indeks proglasiti nevažećim u Narodnim novinama, ispuniti molbu za izdavanje duplikata indeksa i predati je u Studentsku referadu zajedno s jednom fotografijom dimenzija 4×6 cm. Troškovi izdavanja duplikata indeksa iznose 300,00 kn.

Na koji način studenti mogu zatražiti izdavanje Potvrde o studentskom statusu?

Sve potvrde u svrhu reguliranja statusa studenti mogu dobiti u Studentskoj referadi. Studenti trebaju uredno popuniti obrazac Potvrde koji se nalazi u Studentskoj referadi i na mrežnim stranicama Veleučilišta Velika Gorica te naznačiti svrhu izdavanja potvrde. Ispunjenu potvrdu studenti predaju u Studentsku referadu uz predočenje indeksa. Studentska referada izdaje studentu traženu potvrdu najkasnije u roku od 3 dana.

Koje dokumente o završetku studija izdaje Veleučilište?

Nakon uspješne obrane završnog ili diplomskog rada studentu se izdaje Uvjerenje o završetku studija koje vrijedi do izdavanja diplome. Diploma se uručuje na svečanoj promociji, a izdaje se na hrvatskom jeziku, te se osim navedene studentu izdaje i Dopunska isprava o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku.

Na koji način studenti mogu zatražiti izdavanje diplome na engleskom jeziku?

Potrebno je u Studentsku referadu predati molbu za izdavanje diplome na engleskom jeziku, pri čemu troškove izrade snosi student. Troškovi izdavanja diplome na engleskom jeziku iznose 800,00 kn.

Troškovi studija
Na koji način studenti plaćaju troškove školarine za semestar?

Prilikom upisa u prvi semestar sve potrebne podatke za izvršenje uplate troškova školarine studenti preuzimaju u Studentskoj referadi. Za sve sljedeće uplate studenti preuzimaju podatke za uplatu (transakcijski račun primatelja, poziv na broj, iznos za platiti) u modulu Pregled uplata na Pretincu.

NAPOMENA: Računi za plaćanje troškova školarine vidljivi su na Pretincu 15 dana prije dospijeća plaćanja računa a uplatu je potrebno izvršiti sukladno dospijeću plaćanja računa.

Koja je procedura kada troškove školarine za studenta plaća pravna osoba?

U slučaju kad studentu troškove školarine plaća pravna osoba, student je dužan dostaviti ovjerenu Potvrdu poslodavca kojom se poslodavac obvezuje da će plaćati školovanje svoga zaposlenika. Potvrda treba sadržavati točan naziv, adresu, OIB i kontakt podatke pravne osobe te podatke zaposlenika za kojeg izdaje potvrdu.

Koliko iznosi školarina za preddiplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica?

Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente preddiplomskih stručnih studija: Održavanje računalnih sustava, Održavanje motornih vozila, Održavanje zrakoplova i Upravljanje u kriznim uvjetima iznosi 6.980,00 kn po semestru.
Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente preddiplomskog stručnog studija Očna optika iznosi 12.490,00 kn po semestru.
Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu. Prilikom upisa u prvi semestar plaća se prva rata školarine i administrativni troškovi upisa u iznosu od 350,00 kn, koji uključuju i izradu indeks i studentske iskaznice.

Koliko iznosi školarina za specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica?

Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente specijalističkih diplomskih stručnih studija Krizni menadžment, Logistički menadžment i Informacijski sustavi iznosi 7.490,00 kn po semestru.

Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu. Prilikom upisa u prvi semestar plaća se prva rata školarine i administrativni troškovi upisa u iznosu od 350,00 kn, koji uključuju i izradu indeks i studentske iskaznice.

Plaćaju li se ponovno nepoloženi predmeti zimskog, odnosno ljetnog semestra?

Predmeti iz zimskog/ljetnog semestra koji nisu položeni, ponovno se upisuju prilikom upisa u idući zimski/ljetni semestar te se ponovno i plaćaju sukladno broju ECTS bodova.

Prava i obveze studenata
Na koji način su definirana prava i obveze studenata i Veleučilišta?

Prilikom upisa na Veleučilište student potpisuje s Veleučilištem Velika Gorica Ugovor o studiranju. Ugovorom o studiranju utvrđuje se status studenta, troškovi studija te ostala prava i obveza ugovornih strana.

Gdje se mogu pronaći Pravilnici i ostala zakonska regulativa Veleučilišta Velika Gorica?

Svu zakonsku regulativu i sve pravilnike i odluke Veleučilišta Velika Gorica moguće je pronaći na mrežnim stranicama Veleučilišta, Pretincu i u Studentskoj referadi Veleučilišta Velika Gorica.

Koja je razlika između redovnih i izvanrednih studenata?

Redoviti studenti studiraju prema programu koji se temelji na studiranju u punom radnom vremenu dok izvanredni studenti obrazovni program pohađaju uz rad.

Koja su prava redovnih studenata na preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Veleučilišta Velika Gorica?

Redovni studenti na Veleučilištu Velika Gorica imaju sva prava redovnih studenata propisana Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Redovni studenti imaju pravo na zdravstveno i dopunsko zdravstveno osiguranje, subvencioniranu prehranu, smještaj u studentskom domu, subvencioniran javni prijevoz (ako je predviđeno i za studente na javnim visokim učilištima), mogućnost rada preko Student-servisa, pravo na dječji doplatak i na sve druge pogodnosti koje imaju redovni studenti na sveučilištima i drugim veleučilištima u Republici Hrvatskoj.

Na koji način izvanredni student koji nije u radnom odnosu može regulirati pravo na socijalno i zdravstveno osiguranje?

Izvanredni student koji nije u radnom odnosu svoja prava na socijalno i zdravstveno osiguranje ostvaruje prijavom na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

U kojim slučajevima student gubi studentski status?

Status studenta prestaje završetkom studija i ispisom sa studija. Također, student gubi status studenta ukoliko u propisanom roku ne upiše sljedeći semestar, ukoliko u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari minimalno 36 ECTS bodova, istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, ukoliko ne položi bilo koji obvezni predmet i nakon trećeg upisa istog i u drugim slučajevima predviđenima općim aktima Veleučilišta.

U kojim slučajevima redovni student gubi status i prava redovnog studenta?

Redoviti studenti koji nisu ostvarili minimalno 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini gube status i prava redovitog studenta. Za nastavak studija u statusu izvanrednog studenta potrebno je predati molbu u Studentsku referadu u redovnim rokovima za upis u višu akademsku godinu.

Što se događa kada redovni student ne obavi upis u viši semestar u propisanom roku?

Redovni studenti koji nisu obavili upis u viši semestar u propisanom roku gube status redovitog studenta i imaju rok od 30 dana za rješavanje zdravstvenog osiguranja.

Na koji način student regulira svoj studentski status?

Za reguliranje studentskog statusa potrebno je u propisanom roku za upis u viši semestar odnosno višu akademsku godinu predati ispunjeni obrazac molbe s jasno naznačenim zahtjevom. Tekst molbe treba sadržavati detaljno obrazloženje zahtjeva, a uz molbu je potrebno priložiti indeks i popratnu dokumentaciju. Nepotpisane i nepotpune molbe se ne razmatraju. Zakonski rok za rješavanje upravnog postupka je 30 dana.

Obrazac molbe nalazi se na mrežnim stranicama Veleučilišta i u Studentskoj referadi.

Što je apsolventska godina?

Studentima se poslije treće godine studija na preddiplomskim stručnim i druge godine studija na specijalističkim diplomskim stručnim studijima može odobriti upis apsolventske godine za polaganje nepoloženih ispita za koje su stekli uvjete, te izradu i obranu završnog rada ili diplomskog rada. Redoviti studenti koji nakon isteka apsolventske godine ne završe studij, gube prava redovitog studenta i mogu nastaviti studij u statusu izvanrednog studenta. Studenti koji nisu izvršili predviđene obveze iz upisanih predmeta nakon isteka apsolventske godine trebaju te predmete ponovno upisati iduće akademske godine. Uvjeti za upis apsolventske godine su upisani svi propisani ECTS bodovi te podmireni svi troškovi školarine. Studenti su dužni obaviti upis u apsolventsku godinu u propisanom roku u Studentskoj referadi.

Upis višeg semestra
Koja je procedura pri upisu u viši semestar, odnosno godinu studija?

Upis u viši semestar odnosno višu godinu studija obavlja se putem Pretinca u rokovima za upis sukladno Kalendaru nastave. Nakon što student podmiri sve financijske obveze prethodnog semestra, šalje zahtjev za upis putem Pretinca, a procedura je sljedeća:

 1. U modulu Upis u viši semestar student odabire predmete koje želi upisati (student mora obavezno odabrati upisane, a ne položene predmete iz prethodnog zimskog/ljetnog semestra),
 2. Nakon što odabere predmete šalje zahtjev za upis,
 3. Nakon obavijesti na Pretincu da je zahtjev odobren, na Pretincu će biti napravljena ponuda za plaćanje semestra,
 4. Po izvršenju uplate upisne rate za semestar te nakon što ona bude evidentirana u Pretincu, studentu će semestar biti upisan u Pretincu te će on dobiti pristup nastavnim materijalima za upisane predmete u navedenom semestru te pregledu bodova i slično,
 5. Student dostavlja indeks u Studentsku referadu Veleučilišta Velika Gorica,
 6. Nakon što studentov indeks bude upisan, primit će poruku putem Pretinca da indeks može preuzeti u Studentskoj referadi.
 7. Prilikom preuzimanja indeksa u Studentskoj referadi potrebno je ispuniti Prijavni list za upis studenata na stručni i sveučilišni studij Državnog zavoda za statistiku (kod upisa u višu akademsku godinu) te potpisati Upisni list za upisani semestar.

Napomena: PRIJAVNI LIST za upis studenata na stručni i sveučilišni studij Državnog zavoda za statistiku dužni su popuniti svi studenti koji upisuju višu akademsku godinu. Obveza podnošenja navedenog izvještaja temelji se na članku 38. Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/3., 75/09 i 59/12). Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netočnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom roku povlači kaznene odredbe iz članka 69. i 70. navedenog Zakona. Podaci koji se daju u navedenom izvještaju koriste se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni.

Koliko puta student može upisati isti nepoloženi predmet?

Student ima pravo upisati isti nepoloženi predmet najviše dva puta, a iznimno mu se može odobriti upis nepoloženog predmeta po treći puta ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Koja je procedura prilikom upisa nepoloženog predmeta po treći puta?

Ukoliko student isti nepoloženi predmet treba upisati po treći puta u Studentsku referadu je dužan dostaviti molbu za ponovni upis ne položenog predmeta s detaljnim obrazloženjem zahtjeva i indeksom.

Koja je procedura pri upisu manje od 25 ECTS bodova, odnosno više od 35 ECTS bodova?

Studenti u semestru upisuju između 25 i 35 ECTS bodova. Za upis manje od 25 ECTS bodova, odnosno više od 35 ECTS bodova, potrebno je u Studentsku referadu dostaviti molbu. Molba treba sadržavati popis svih predmeta i ukupan broj ECTS bodova koje student želi upisati, kao i izjavu da je student provjerom rasporeda utvrdio kako mu se termini predavanja iz predmeta koje želi upisati ne preklapaju. Studenti su dužni u višem zimskom/ljetnom semestru upisati sve predmete iz prethodnog zimskog/ljetnog semestra koje nisu položili.

Kada je moguće zatražiti poništavanje upisanog predmeta?

Upisani predmet može se poništiti samo tijekom prva dva tjedna nastave i to samo iz opravdanih razloga. Za poništavanje upisanog predmeta student treba predati Molbu u Studentsku referadu te uz istu priložiti indeks.

Na koji način je moguće zatražiti promjenu izbornog predmeta?

Za promjenu upisanog izbornog predmeta moguće je predati molbu u Studentsku referadu tijekom prva tri tjedna nastave i to samo iz opravdanih razloga. Uz molbu je potrebno priložiti indeks.

Pretinac i gaudeamus
Što je Pretinac?

Pretinac je informacijski sustav Veleučilišta Velika Gorica

Nakon upisa na Veleučilište studenti dobivaju korisničke podatke za pristup Pretincu. Putem različitih modula u Pretincu studenti obavljaju upis u viši semestra, prijavljuju ispitne rokove, imaju uvid u ispostavljene račune i stanje uplata, nastavne materijale za upisane predmete i ostale opće obavijesti. Upute za korištenje Pretinca moguće je pronaći na stranici Pretinca.

Kome se javiti ako postoji problem s prijavom na Pretinac?

Ukoliko postoje poteškoće prilikom prijave u sustav Pretinac, student može poslati upit na info@vvg.hr ili na hrvoje.janes@vvg.hr ili se osobno javiti sa studentskim indeksom u Odjel za planiranje, organizaciju i provedbu nastave.

Koja je procedura ukoliko student izgubi ili zaboravi podatke za Pretinac?

U slučaju gubitka korisničkih podataka za Pretinac, student se može javiti u Odjel za planiranje, organizaciju i provedbu nastave.

Koji je postupak u slučaju da ocjena nije evidentirana ili je krivo evidentirana u Pretincu?

Ukoliko student primijeti da mu neka ocjena u sustavu nije evidentirana ili je krivo evidentirana, a istu ima unesenu u indeks, mora se javiti u Odjel za planiranje, organizaciju i provedbu nastave s indeksom kako bi se poduzeli potrebni koraci da se isto ispravi.

Kome se student može javiti ukoliko ne može prijaviti ispit?

Uvjet za prijavljivanje ispitnih rokova su izvršene sve propisane obveze na predmetu i testiran semestar. Testiranje semestra obavlja se nakon izvršene uplate treće rate za tekući semestar, odnosno za testiranje semestra potrebno je podmiriti 75% ukupnih troškova školarine za tekući semestar. Ukoliko i nakon navedenog student ima problem s prijavom ispita, a rok za prijavu nije prošao, može se javiti u Odjel za planiranje, organizaciju i provedbu nastave ili poslati upit putem Pretinca – modul: Nastavna problematika.

Što je Gaudeamus?

Sustav Gaudeamus Veleučilišta Velika Gorica je namijenjen za elektroničko učenje (e-learning) korištenjem računala i računalne mreže (lokalne i Interneta). Temelji se na e-learning sustavu Moodle 3,0+.

Ostala najčešća pitanja
Koje je radno vrijeme Studentske referade?

Radno vrijeme Studentske referade je od ponedjeljka do petka od 10.00 – 18.00 sati, a subotom od 8.30 – 12.30 sati.

Što ukoliko se student želi ispisati sa studija?

U tom slučaju student je dužan u Studentsku referadu predati pisanu molbu za ispis uz obrazloženje razloga za ispis. Osim indeks uz molbu za ispis potrebno je dostaviti i studentsku iskaznicu. Troškovi ispisa iznose 100,00 kn.

NAPOMENA: Ispis ne oslobađa studenta podmirenja financijskih obveza prema Veleučilištu. U slučaju ispisa prije početka nastave u 1. semestru Veleučilište ima pravo zadržati iznos prve rate školarine. U slučaju ispisa tijekom semestra student je dužan podmiriti sve troškove školarine za upisani semestar u akademskoj godini.

Kada student može zatražiti mirovanje studentskih obveza?

Student ima pravo na mirovanje studentskih obveza za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće i do godine dana starosti djeteta, za vrijeme dulje bolesti te u drugim opravdanim slučajevima prekida studija. Pisani zahtjev za mirovanje studentskih obveza potrebno je detaljno obrazložiti i uz isti priložiti dokumentaciju koja potvrđuje navode studenta.

NAPOMENA: Mirovanje studentskih obveza student može tražiti početkom akademske godine, odnosno 30 dana od trenutka nastanka okolnosti zbog kojih se traži mirovanje.

Što je stručna praksa i koji su uvjeti i način provedbe stručne prakse na preddiplomskim stručnim studijima?

Stručna praksa je obvezatni oblik nastavnog procesa koji se obavlja sukladno nastavnom planu i programu i drugim aktima Veleučilišta. Uvjeti i načini provedbe Stručne prakse propisani su Pravilnikom o provedbi stručne prakse

Tko je mentor godine?

Studentima na studijima dodjeljuje se mentor koji ima savjetodavnu ulogu kojom pridonosi uspješnosti studiranja studenata. Mentor godine upoznaje studente s organizacijom Veleučilišta, službama, zgradom, etičkim kodeksom i drugim propisima Veleučilišta koji su od značaja za studente; informira studente o svim aktivnostima vezanim uz nastavne i stručne aktivnosti, savjetuje i usmjerava studente tijekom studija, razgovara sa studentima o njihovim poteškoćama u izvršavanju studentskih obveza, pomaže stranim dolaznim studentima u prilagodbi i svladavanju poteškoća prilikom boravka na Veleučilištu i slično.

Gdje student može pronaći raspored nastave?

Raspored nastave objavljuje se prije početka semestra na Pretincu. Raspored se potencijalno razlikuje za svaki tjedan, moguće su manje korekcije rasporeda pa je potrebno redovito pratiti najnovije stanje.

Raspored se objavljuje po studijima, posebno za redovite, a posebno za izvanredne studente. Oznaka semestra nalazi se u desnom gornjem kutu rasporeda.

Što je kalendar nastave?

Kalendar nastave je dokument koji služi prije svega za planiranje nastave u akademskoj godini, a dostupan je na mrežnim stranicama Veleučilišta i Pretincu. Isti sadrži odrednice početka i završetka akademske godine, termine održavanja nastave, ispita, blagdana i državnih praznika.

Ostala najčešća pitanja
Mogu li se na Veleučilište Velika Gorica upisati studenti koji nisu državljani RH?

Za upis na studije Veleučilišta Velika Gorica mogu se natjecati i pristupnici koji nisu državljani Republike Hrvatske. Ukoliko isti temeljem mjesta na rang listi steknu pravo upisa u 1. semestar nekog od studija na Veleučilištu, tim će pristupnicima biti omogućen uvjetni upis na Veleučilište Velika Gorica. Uvjetno upisani strani državljani obavezni su podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije. Troškove priznavanja te kvalifikacije snosi Veleučilište Velika Gorica.

Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima podnosi se Agenciji za odgoj i obrazovanje (http://www.azzo.hr).

Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima podnosi se Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (http://www.asoo.hr).

Nakon dobivanja rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, upis na studij postat će pravovaljan.

Sukladno članku 19. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011.) „Školske svjedodžbe, diplome i druge javne isprave o stečenoj naobrazbi izdane do 8. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi sa školskim svjedodžbama, diplomama i drugim javnim ispravama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja.

Trebaju li studenti koji nisu državljani RH prilikom upisa dostaviti OIB?

Svi studenti Veleučilišta Velika Gorica, uključujući i studente koji nisu državljani RH, moraju imati osobni identifikacijski broj (OIB). Procedura izdavanja OIB-a je sljedeća:
• ispuniti ZAHTJEV (dobije se u Poreznoj upravi)
• priložiti fotokopiju putovnice ili važećeg dokumenta
• predati dokumente u Poreznu upravu, Avenija Dubrovnik 32, Zagreb.

Jesu li studiji Veleučilišta Velika Gorica priznati u inozemstvu?

Svi studijski programi koje provodi Veleučilište Velika Gorica odobreni su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, čime je i diploma koju studenti stječu završetkom jednog od studija na Veleučilištu priznata u Republici Hrvatskoj te u zemljama članicama Europske Unije. Dopusnice za izvođenje studija izdana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta nalazi se na mrežnim stranicama Veleučilišta

Na koji način su definirana prava i obveze studenta i Veleučilišta?

Prilikom upisa na Veleučilište student potpisuje s Veleučilištem Velika Gorica Ugovor o studiranju. Ugovorom o studiranju utvrđuje se status studenta, troškovi studija te ostala prava i obveza ugovornih strana.

Koja je razlika između statusa redovitog i izvanrednog studenta?

Redoviti studenti studiraju prema programu koji se temelji na studiranju u punom radnom vremenu dok izvanredni studenti obrazovni program pohađaju uz rad.

Koja su prava redovnih studenata na preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Veleučilišta Velika Gorica?

Redovni studenti na Veleučilištu Velika Gorica imaju sva prava redovnih studenata propisana Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Redovni studenti imaju pravo na zdravstveno i dopunsko zdravstveno osiguranje, subvencioniranu prehranu, smještaj u studentskom domu, subvencioniran javni prijevoz (ako je predviđeno i za studente na javnim visokim učilištima), mogućnost rada preko Student-servisa, pravo na dječji doplatak i na sve druge pogodnosti koje imaju redovni studenti na sveučilištima i drugim veleučilištima u Republici Hrvatskoj.

Na koji način izvanredni student koji nije u radnom odnosu može regulirati pravo na dopunsko i zdravstveno osiguranje?

Izvanredni student koji nije u radnom odnosu svoja prava na dopunsko i zdravstveno osiguranje ostvaruje prijavom na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Kada počinje i završava akademska godina?

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

Što je Kalendar nastave?

Kalendar nastave je dokument koji služi prije svega za planiranje nastave u akademskoj godini, a dostupan je na mrežnim stranicama Veleučilišta i Pretincu. Isti sadrži odrednice početka i završetka akademske godine, termine održavanja nastave, ispita, blagdana i državnih praznika.

Gdje studenti mogu provjeriti raspored nastave?

Raspored nastave objavljuje se prije početka semestra na Pretincu. Raspored se potencijalno razlikuje za svaki tjedan, moguće su manje korekcije rasporeda pa je potrebno redovito pratiti najnovije stanje.

Raspored se objavljuje po studijima, posebno za redovite, a posebno za izvanredne studente. Oznaka semestra nalazi se u desnom gornjem kutu rasporeda.

Koji su uvjeti za upis u višu godinu studija?

Uvjet za upis u višu godinu studija su podmireni troškovi školarine za prethodnu akademsku godinu. Redoviti studenti koji nisu ostvarili minimalno 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini gube status i prava redovitog studenta. Za nastavak studija u statusu izvanrednog studenta potrebno je predati molbu u Studentsku referadu u redovnim rokovima za upis u višu akademsku godinu.  

Koja je procedura pri upisu u viši semestar, odnosno godinu studija?

Upis u viši semestar odnosno višu godinu studija obavlja se putem Pretinca u rokovima za upis sukladno Kalendaru nastave. Nakon što student podmiri sve financijske obveze prethodnog semestra, šalje zahtjev za upis putem Pretinca, a procedura je slijedeća:

 1. U modulu Upis u viši semestar student odabire predmete koje želi upisati (student mora obavezno odabrati upisane, a ne položene predmete iz prethodnog zimskog/ljetnog semestra),
 2. Nakon što odabere predmete šalje zahtjev za upis,
 3. Nakon obavijesti na Pretincu da je zahtjev odobren, na Pretincu će biti napravljena ponuda za plaćanje semestra,
 4. Po izvršenju uplate upisne rate za semestar te nakon što ona bude evidentirana u sustavu, studentu će semestar biti upisan u Pretincu te će on dobiti pristup nastavnim materijalima za upisane predmete u navedenom semestru te pregledu bodova i slično,
 5. Student dostavlja indeks u Studentsku referadu Veleučilišta Velika Gorica,
 6. Nakon što studentov indeks bude upisan, primiti će poruku putem Pretinca da indeks može preuzeti u Studentskoj referadi.
 7. Prilikom preuzimanja indeksa u Studentskoj referadi potrebno je ispuniti Prijavni list za upis studenata na stručni i sveučilišni studij Državnog zavoda za statistiku (kod upisa u višu akademsku godinu) te potpisati Upisni list za upisani semestar.

Napomena: PRIJAVNI LIST za upis studenata na stručni i sveučilišni studij Državnog zavoda za statistiku dužni su popuniti svi studenti koji upisuju višu akademsku godinu. Obveza podnošenja navedenog izvještaja temelji se na članku 38. Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/3., 75/09 i 59/12). Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netočnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom roku povlači kaznene odredbe iz članka 69. i 70. navedenog Zakona. Podaci koji se daju u navedenom izvještaju koriste se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni.

Što se događa kad redovni student ne obavi upis u viši semestar u propisanom roku?

Redovni studenti koji nisu obavili upis u viši semestar u propisanom roku gube status redovitog studenta i imaju rok od 30 dana za rješavanje zdravstvenog osiguranja.

U kojim slučajevima student gubi studentski status?

Status studenta prestaje završetkom studija i ispisom sa studija. Također, student gubi status studenta ukoliko u propisanom roku ne upiše sljedeću akademsku godinu, ukoliko u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari minimalno 36 ECTS bodova, istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, ukoliko ne položi ispit na način utvrđen općim aktima Veleučilišta i u drugim slučajevima predviđenima općim aktima Veleučilišta.

Na koji način student regulira svoj studentski status?

Za reguliranje studentskog statusa potrebno je u propisanom roku za upis u viši semestar odnosno višu akademsku godinu predati ispunjeni obrazac molbe s jasno naznačenim zahtjevom. Tekst molbe treba sadržavati detaljno obrazloženje zahtjeva, a uz molbu je potrebno priložiti indeks i popratnu dokumentaciju. Nepotpisane i nepotpune molbe se ne razmatraju. Zakonski rok za rješavanje upravnog postupka je 30 dana.

Obrazac molbe nalazi se na mrežnim stranicama Veleučilišta i u Studentskoj referadi.

Kada student može zatražiti mirovanje studentskih obveza?

Student ima pravo na mirovanje studentskih obveza za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće i do godine dana starosti djeteta, za vrijeme dulje bolesti te u drugim opravdanim slučajevima prekida studija. Pisani zahtjev za mirovanje studentskih obveza potrebno je detaljno obrazložiti i uz isti priložiti dokumentaciju koja potvrđuje navode studenta.

NAPOMENA: Mirovanje studentskih obveza student može tražiti početkom akademske godine, odnosno 30 dana od trenutka nastanka okolnosti zbog kojih se traži mirovanje.

Što ukoliko se student želi ispisati sa studija?

U tom slučaju student je dužan u Studentsku referadu predati pisani zahtjev za ispis uz obrazloženje razloga za ispis. Osim indeks uz molbu za ispis potrebno je dostaviti i studentsku iskaznicu. Troškovi ispisa iznose 100,00 kn.

NAPOMENA: Ispis ne oslobađa studenta podmirenja financijskih obveza prema Veleučilištu. U slučaju ispisa prije početka nastave u 1. semestru Veleučilište ima pravo zadržati iznos prve rate školarine. U slučaju ispisa tijekom semestra student je dužan podmiriti sve troškove školarine za upisani semestar u akademskoj godini.

Koji je rok za donošenje rješenja?

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09) Veleučilište donosi rješenje najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Što je apsolventske godina?

Studentima se poslije treće godine studija na preddiplomskim stručnim i druge godine studija na specijalističkim diplomskim stručnim studijima može odobriti upis apsolventske godine za polaganje ne položenih ispita za koje su stekli uvjete, te izradu i obranu završnog rada ili diplomskog rada. Redoviti studenti koji nakon isteka apsolventske godine ne završe studij, gube prava redovitog studenta i mogu nastaviti studij u statusu izvanrednog studenta. Studenti koji nisu izvršili predviđene obveze iz upisanih predmeta nakon isteka apsolventske godine trebaju te predmete ponovno upisati iduće akademske godine.

Koji su uvjeti za upis apsolventske godine?

Uvjeti za upis apsolventske godine su upisani svi propisani ECTS bodovi te podmireni svi troškovi školarine. Studenti su dužni obaviti upis u apsolventsku godinu u propisanom roku u Studentskoj referadi.

Plaćaju li se ponovno ne položeni predmeti iz zimskog, odnosno ljetnog semestra?

Ne položeni predmeti iz zimskog/ljetnog semestra ponovno se upisuju prilikom upisa u idući zimski/ljetni semestar te se ponovno i plaćaju sukladno broju ECTS bodova.

Kada i na koji način je moguće zatražiti poništavanje upisanog predmeta?

Upisani predmet može se poništiti samo tijekom prva tri tjedna nastave i to samo iz opravdanih razloga. Za poništavanje upisanog predmeta student treba predati pisani zahtjev u Studentsku referadu uz obrazloženje zahtjeva.

Kada i na koji način je moguće zatražiti promjenu izbornog predmeta?

Za promjenu upisanog izbornog predmeta moguće je predati pisani zahtjev uz obrazloženje zahtjeva samo tijekom prva tri tjedna nastave i to samo iz opravdanih razloga.

Koja je procedura pri upisu manje od 25 ECTS bodova, odnosno više od 35 ECTS bodova?

Studenti u semestru upisuju između 25 i 35 ECTS bodova. Za upis manje od 25 ECTS bodova, odnosno više od 35 ECTS bodova, potrebno je u Studentsku referadu dostaviti molbu. Molba treba sadržavati popis svih predmeta i ukupan broj ECTS bodova koje student želi upisati, kao i izjavu da je student provjerom rasporeda utvrdio kako mu se termini predavanja iz predmeta koje želi upisati ne preklapaju. Studenti su dužni u višem zimskom/ljetnom semestru upisati sve predmete iz prethodnog zimskog/ljetnog semestra koje nisu položili.

Koliko puta student može ponovno upisati isti nepoloženi predmet?

Student ima pravo upisati isti nepoloženi predmet najviše dva puta, a iznimno mu se može odobriti upis nepoloženog predmeta po treći puta ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Koja je procedura prilikom upisa nepoloženog predmeta po treći puta?

Ukoliko student isti nepoloženi predmet treba upisati po treći puta u Studentsku referadu je dužan dostaviti molbu za ponovni upis ne položenog predmeta s detaljnim obrazloženjem zahtjeva i indeksom.

Što je potrebno za izdavanje duplikata indeksa

Potrebno je indeks proglasiti nevažećim u Narodnim novinama, ispuniti molbu za izdavanje duplikata indeksa i predati je u Studentsku referadu zajedno s jednom fotografijom dimenzija 4×6 cm. Troškovi izdavanja duplikata indeksa iznose 300,00 kn.

Što je potrebno za izdavanje duplikata studentske iskaznice?

Potrebno je studentsku iskaznicu proglasiti nevažećom u Narodnim novinama, ispuniti molbu za izdavanje duplikata studentske iskaznice i predati je u Studentsku referadu. Troškovi izdavanja duplikata studentske iskaznice iznose 50,00 kn.

Na koji način studenti mogu zatražiti izdavanje Uvjerenja o položenim ispitima ili Nastavni plan i program upisanog studija?

Za izdavanja Uvjerenja o položenim ispitima ili Nastavnog plana i programa studija studenti trebaju podnijeti pisani zahtjev u Studentsku referadu koji treba sadržavati svrhu izdavanja dokumenta. Troškovi izdavanja svakog od navedenih dokumenata iznose 50,00 kn.

Koja je procedura u slučaju kad troškove školarine za studenta plaća pravna osoba?

U slučaju kad studentu troškove školarine plaća pravna osoba kod koje je student zaposlen, student je dužan dostaviti ovjerenu Potvrdu poslodavca kojom se poslodavac obvezuje da će plaćati školovanje svoga zaposlenika. Potvrda treba sadržavati točan naziv, adresu, OIB i kontakt podatke pravne osobe te podatke zaposlenika za kojeg izdaje potvrdu.

Tko može ostvariti pravo na umanjenje školarine?

Pravo na umanjenje školarine studenti ostvaruju temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji potpisanih između određenih ustanova i Veleučilišta Velika Gorica.

Informacije o pravu na umanjenje školarine studenti mogu dobiti u Studentskoj referadi Veleučilišta ili slanjem upita na info@vvg.hr.

Za ostvarivanje prava na umanjenje školarine potrebno je kod upisa u viši semestar dostaviti ovjerenu potvrdu institucije s kojom Veleučilište ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji. Potvrdu je potrebno dostavit prilikom svakog upisa višeg semestra u rokovima propisanima za upis u viši semestar.

Na koji način studenti plaćaju troškove školarine za semestar?

Prilikom upisa u prvi semestar sve potrebne podatke za izvršenje uplate troškova školarine studenti dobivaju u Studentskoj referadi. Za sve sljedeće uplate studenti preuzimaju podatke za uplatu (transakcijski račun primatelja, poziv na broj, iznos za platiti) u modulu Pregled uplata na Pretincu.

NAPOMENA: Računi za plaćanje troškova školarine vidljivi su na Pretincu 15 dana prije dospijeća plaćanja računa a uplatu je potrebno izvršiti sukladno dospijeću plaćanja računa.  

Što u slučaju ako uplata nije evidentirana u Pretincu?

Nakon što student izvrši uplatu, ona će biti evidentirana na Pretincu dva do tri dana nakon izvršenja iste. Ukoliko student primijeti kako ista nakon navedenog vremena nije evidentirana na Pretincu, mora dostaviti potvrdu o uplati u Studentsku referadu Veleučilišta Velika Gorica ili dostaviti skeniranu potvrdu o uplati putem mail-a na info@vvg.hr.  

NAPOMENA: Svaki student ima svoje podatke za uplatu troškova školarine za svaki semestar koji su mu u svakom trenutku dostupni u sustavu Pretinac u modulu Pregled uplata. Studenti ne smiju razmjenjivati podatke za uplatu s obzirom da se uplate automatski povezuju na Pretinac prema navedenom pozivu na broj prilikom izvršenja uplate.

Tko je mentor godine?

Studentima na studijima dodjeljuje se mentor koji ima savjetodavnu ulogu kojom pridonosi uspješnosti studiranja studenata. Mentor godine upoznaje studente s organizacijom Veleučilišta, službama, zgradom, etičkim kodeksom i drugim propisima Veleučilišta koji su od značaja za studente; informira studente o svim aktivnostima vezanim uz nastavne i stručne aktivnosti, savjetuje i usmjerava studente tijekom studija, razgovara sa studentima o njihovim poteškoćama u izvršavanju studentskih obveza, pomaže stranim dolaznim studentima u prilagodbi i svladavanju poteškoća prilikom boravka na Veleučilištu i slično.

Što je stručna praksa i koji su uvjeti i načini provedbe stručne prakse na preddiplomskim stručnim studijima?

Stručna praksa je obvezatni oblik nastavnog procesa koji se obavlja sukladno nastavnom planu i programu i drugim aktima Veleučilišta. Uvjeti i načini provedbe Stručne prakse propisani su Pravilnikom o provedbi stručne prakse (http://www.vvg.hr/wp-content/uploads/2015/07/Pravilnik-o-provedbi-strune-prakse_potpis.pdf ).

Na koji način studenti stječu diplomu o završenom studiju na Veleučilištu?

Za stjecanje diplome o završenom studiju na Veleučilištu potrebno ja da student, osim položenih ispita i izvršenih svih drugih obveza, prijavi, izradi i uspješno obrani završni ili diplomski rad u skladu s odredbama akata Veleučilišta.

Uvjeti i način prijavljivanja, izrada, postupak obrane i ocjenjivanja završnog i diplomskog rada te promocija i izdavanje dokumenata o završetku studija uređeni su Pravilnikom o završnom i diplomskom radu (http://www.vvg.hr/wpcontent/uploads/2015/06/Pravilnik_Zavrsni_Diplomski_rad_2014.pdf)

Koje dokumente o završetku studija izdaje Veleučilište?

Nakon uspješne obrane završnog ili diplomskog rada studentu se izdaje uvjerenje o završetku studija koje važi do izdavanja diplome. Diploma se uručuje na svečanoj promociji koja se u pravilu obavlja dva puta godišnje. Diploma se izdaje na hrvatskom jeziku a Dopunska isprava o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku.

Na koji način završeni student može dobiti diplomu na engleskom jeziku?


Na pisani zahtjev studenta diploma se može izdati i na engleskom jeziku, pri čemu troškove izrade snosi student. Troškovi izdavanja diplome na engleskom jeziku iznose 800,00 kn.

Gdje se mogu pronaći Pravilnici i ostala zakonska regulativa Veleučilišta Velika Gorica?
Skip to content