Organizacija vježbi kriznog menadžmenta

Uvodne napomene

Veleučilište Velika Gorica kreiralo je program cjeloživotnog obrazovanja u skladu sa nacionalnim propisima i EU smjernicama. Vježbe kriznog menadžmenta pružaju najrealniju moguću situaciju koja simulira kriznu situaciju te su upravo vježbe najbolji alat za provjeru operativnih  snaga, njihove uvježbanosti i opremljenosti kao i protokola postupanja. Planiranje i provedba vježbe mora uključiti sve nadležne operativne snage koje se angažiraju u određenoj kriznoj situaciji te imati za cilj provjeru planskih dokumenata i međusobne koordinacije i komunikacije.

Cilj edukacije

Cilj edukacije je upoznati polaznike s značajem planiranja i izvođenja vježbi kriznih situacija za djelatnike sudionika sustava domovinske sigurnosti i sustava civilne zaštite. Cilj edukacije je isto upoznati polaznike sa metodologijom za izradu elaborata vježbi te važnosti provedbe analize vježbe. Cilj programa je osigurati potrebna znanja i vještine svim sudionicima sustava domovinske sigurnosti i sustava civilne zaštite, koji u okviru svoju aktivnosti organiziraju vježbe.

Trajanje programa

Program se sastoji od šest modula. Ukupno 90 sati (20 sati nastave, 14 sati vježbi i 56 sati samostalnog rada). Angažman svih polaznika odnosi se na mentorski vođen samostalni rad (izrada koncepta vježbe i izrada elaborata vježbe) i prezentaciju elaborata na završnom modulu.

  1. Uvodni modul
  2. Načela kriznog menadžmenta
  3. Metodika planiranja vježbe
  4. Elaborat vježbe
  5. Provedba vježbe
  6. Analiza vježbe.

Ciljana skupina polaznika

Program je dizajniran za djelatnike sudionika sustava domovinske sigurnosti i sustava civilne zaštite, što uključe Ravnateljstvo civilne zaštite, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, Hrvatski Crveni križ, Hrvatsku gorsku službu spašavanja, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Oružane snage, Ravnateljstvo policije, Službu za traganje i spašavanje na moru, udruge građana i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave. Program je idealan i za pravne osobe koje žele proširiti svoja znanja i vještine svojih djelatnika kroz organizaciju vježbi te jačanje ljudskih potencijala za djelovanje u kriznim situacijama (provjera planskih rješenja i operativnih kapaciteta) kroz organizaciju vježbi.

Uvjeti upisa na program: Završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Uvjeti i način završetka programa: redovno sudjelovanje na svim aktivnostima tečaja (predavanja  i vježbe) i izrada koncept vježbe te izrada i prezentacija elaborata vježbe. Uspješnim završetkom edukacije polaznik dobiva certifikat i 3 ECTS boda.

Voditelji i izvoditelji programa: Petar Vitas naslovni v. pred., dipl. ing. i Igor Milić, v. pred., mag. ing. admin. chris.

Upisna cijena programa po polazniku: 150 eura + PDV.

-> Obavijesti me o sljedećem terminu

Skip to content