EU Recipe

AnnexV-logo

 

 „RECIPE“ – Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe

U svibnju 2014. godine, Konzorcij sačinjen od partnera iz Republike Hrvatske, Republike Srbije i Kraljevine Švedske sudjelovao je na natječaju Europske komisije za projekte prevencije i pripravnosti u području civilne zaštite i  iznenadnog onečišćenja mora, s prijedlogom projekta na temu zaštite kritične infrastrukture, pod nazivom „Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe“ (RECIPE).

Navedeni je Projekt odabran za sufinanciranje te je između Konzorcija i Europske komisije potpisan Sporazum o dodjeli sredstava. Vrijednost Projekta iznosi 408.675 €, sa stopom sufinanciranja od 75% (306.506 €). Implementacija Projekta provodi se u Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji i Kraljevini Švedskoj, a partneri u provedbi su: Državna uprava za zaštitu i spašavanje kao koordinator, Veleučilište Velika Gorica iz Velike Gorice, Fakultet za bezbednost Sveučilišta u Beogradu iz Srbije i Švedska agencija za hitne situacije. Projekt je započeo 1. siječnja 2015., s predviđenim završetkom 30. lipnja 2016. godine. Više o Projektu možete pronaći na: www.recipe2015.eu

Kritične infrastrukture čine okosnicu razvoja suvremenog društva, stoga njihova nedostatna ili neodgovarajuća zaštita predstavlja izazov sigurnosti, gospodarstvu i stabilnosti europskih zemalja i Europske unije u cjelini. Usprkos naporima Europske komisije i pojedinih država članica, na razini Unije ne postoji niti jedinstven stupanj razvoja, niti suglasnost o načinima zaštite kritičnih infrastruktura. Svrha projekta RECIPE je omogućiti uspostavu platforme za razmjenu iskustava i najboljih praksi između stručnjaka i država koje se nalaze na različitim razinama u zaštiti kritičnih infrastruktura. Navedeno se planira ostvariti kroz: poboljšanje razmjene znanja, iskustava i najboljih praksi; poboljšanje komunikacije i suradnju između relevantnih dionika javnog i privatnog sektora; adekvatnije uključivanje akademske zajednice kao i jačanje znanstvenih i istraživačkih aktivnosti u području upravljanja rizicima kritičnih infrastruktura.

 

Aktivnosti Projekta RECIPE uključuju:

 1. Panel diskusije – dvije jednodnevne panel diskusije na nacionalnoj razini (dvije u Zagrebu i dvije u Beogradu) koje trebaju rezultirati nacionalnim stavovima u vezi procjene sadašnje nacionalne legislative i prakse, njihovim uporištima i nedostacima te mogućnostima za poboljšanje, kao i analizi propisa i prakse u području identifikacije i međuovisnosti kritičnih infrastruktura u odnosu na zahtjeve Direktive 2008/114/EC.
 2. Zajedničke radionice partnera unutar Projekta – na kojima će međunarodni sudionici na temelju nacionalnih stavova, formiranih na panel diskusijama, razmjenjivati iskustva i dobru praksu, što na kraju treba rezultirati Uputama/Smjernicama za bolje i učinkovitije upravljanje kritičnim infrastrukturama.
 3. Međunarodna znanstvena konferencija – objedinjuje postignute rezultate i osigurava zaključke za razvoj politika zaštite kritičnih infrastruktura općenito, s naglaskom na javno-privatno partnerstvo u području zaštite kritičnih infrastruktura, izazove i mehanizme za razmjenu osjetljivih informacija/podataka između sudionika u sustavu zaštite kritičnih infrastruktura te uspostavu preduvjeta za razvoj nacionalnih centara za kritične
 4. Nastavna strategija (follow-up strategy) – definiranje budućih oblika suradnje i rješenja za druge potrebe u sustavu upravljanja kritičnim infrastrukturama (npr. obuka i osposobljavanje).

Glavni ciljevi i interes partnera je razviti nekoliko primjenjivih modela za: (1) uspostavu javno-privatnog partnerstva u području zaštite kritičnih infrastruktura; (2) uspostavu mehanizama za razmjenu osjetljivih informacija/podataka između sudionika u sustavu zaštite kritičnih infrastruktura; (3) uspostavu preduvjeta za razvoj nacionalnog centra za kritične infrastrukture.

Predmetne panel diskusije  prva su nacionalna međusektorska aktivnost unutar Projekta. Panel diskusije na temu „Analiza stanja i potreba u nacionalnom sustavu zaštite kritične infrastrukture“, bit će provedene 16. i 17. lipnja 2015. godine na Veleučilištu Velika Gorica, a na njima će sudjelovati sigurnosni koordinatori za kritične infrastrukture središnjih tijela državne uprave, predstavnici znanstvenih institucija i stručnjaci iz navedenog područja, predstavnici regulatornih agencija te stručnjaci iz pravnih osoba koje predstavljaju potencijalnu nacionalnu kritičnu infrastrukturu. Svi sudionici panel diskusija su iz Republike Hrvatske. Rezultati i zaključci rasprava će se iskoristiti za pripremu dokumenta koji definira nacionalno stajalište o zaštiti kritičnih infrastruktura, odnosno upravljanju njihovim rizicima.

 

Sveukupni očekivani rezultati Projekta su:

 • Olakšana razmjena znanja, iskustava i najbolje prakse između država članica EU i drugih država,
 • Podizanje svijesti i znanja o rizicima koji ugrožavaju kritične infrastrukture i prevenciji katastrofa,
 • Poboljšanje komunikacije između dionika na nacionalnoj i međunarodnoj razini, povećanje međusobne podrške i suradnje između relevantnih partnera u javnom i privatnom sektoru,
 • Znanstvene i istraživačke aktivnosti u području upravljanja rizicima kritičnih infrastruktura kao rezultat poticanja njezinog uključivanja u procese rješavanja problematike,
 • Izrađene Smjernice u cilju otvaranja puta za uspostavu optimalnog sustava upravljanja rizicima kritičnih infrastruktura u državama partnericama, odnosno u državama u kojima taj sustav nedostaje,
 • Smjernice dostupne državama članicama i drugim državama za daljnje širenje i uporabu,
 • Podignuta otpornost i razina zaštite europskih kritičnih infrastruktura kao rezultat poboljšanja koordinacije i suradnje između dionika i razmjene najbolje prakse,
 • Uspostavljena metodologija procjene rizika kritičnih infrastruktura, uzimajući u obzir njihovu međusektorsku i prekograničnu dimenziju,
 • Definirana daljnja strategija zaštite kritičnih infrastruktura u relevantnim državama,
 • Procijenjene i definirane potrebe za daljnjom edukacijom i uvježbavanjem javnog i privatnog sektora (edukativni programi, razmjena stručnjaka itd.).

 

ECHO logo

Skip to content