Vijesti

2009 / O studiju: Informacijski sustavi

O studiju: Informacijski sustavi

24.11.2009

lebiSpecijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi

Pročelnik studija: mr.sc.Vladimir Lebinac, v.pred., dipl.ing
Stručni naziv (M):
stručni specijalist inženjer informacijske tehnologije.
Stručni naziv (Ž):
stručna specijalistica inženjerka informacijske tehnologije.
Kratica:
spec. ing. techn. inf.
Broj ukupnih ECTS bodova: 300 (180+120) ECTS

Način studiranja: redovni i izvanredni studij
Trajanje studija: dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra
Broj mjesta: 30 redovitih i 30 izvanrednih

Studij je, u prvom redu, namijenjen osobama koje obavljaju poslove vezane za programsko inženjerstvo i za informacijske sustave u širem smislu, ali osobama koje zadovoljavaju opće i posebne uvjete upisa na ovaj studij koji imaju cilj profesionalnog bavljenja poslovima projektiranja, razvoja i održavanja infomracijskih sustava.

Studij „Informacijski sustavi“, utemeljen je na specijalističkim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja poslova izgradnje, optimizacije, eksploatacije i održavanja informacijskih sustava u širokom rasponu primjena, kao i stjecanja polaznih znanja za nastavak usavršavanja u projektiranju informacijskih sustava. Sukladno tomu, ovaj specijalistički studij namijenjen osobama koje su, ili će biti zadužene za implementaciju, održavanje i eksploataciju informacijskih sustav, te za sudjelovanje u projektiranju i proizvodnji informacijskih sustava.

Specijalistički studij Informacijski sustavi je nastavak visokoškolskog obrazovanja, te za njegovo uspješno praćenje i savladavanje nastavnog gradiva, kao i za uspješan završetak u primjerenim rokovima, potrebno je da osobe koje upisuju ovaj studij imaju adekvatna temeljna predznanja:

 • iz više matematike (matrični račun, numeričko rješavanje matematičkih problema, te osnove teorije vjerojatnosti i statistike);
 • iz računarstva (arhitektura digitalnog računala, operacijski sustavi, računalne mreže, osnove programiranja, algoritmi i strukture podataka, baze podataka, računalne mreže, osnove informacijske sigurnosti i osnove projektiranja i razvoja informacijskih sustava i aplikacija),

i stečene vještine, kao što su:

 • napredno korištenje računala, uredskih i grafičkih aplikacija;
 • izvrsno korištenje Interneta i internetskih aplikacija.

Studij je potpuno otvoren za prihvat studenata s drugih visokih učilišta koji žele nastaviti započeti specijalistički studij. Za svakog takvog studenta se donosi odgovarajuće rješenje o priznavanju ECTS bodova za predmete koji se priznaju, a položeni su na drugim visokim učilištima. Priznavanje ECTS bodova se zasniva na stupnju sukladnosti nastavnih programa studija s kojeg student dolazi s nastavnim programima Veleučilišta Velika Gorica. Ovisno o broju priznatih ECTS bodova, studenti se oslobađaju, u odgovarajućem proporcionalnom iznosu, plaćanja školarine za priznate nastavne predmete.

Osposobljenost za obavljanje poslova (stjecanja znanja i vještina)

A: Završeni polaznik bi trebao posjedovati sljedeća opća znanja i vještine:

 • Sposobnost uočavanja, definiranja i rješavanja inženjerskih problema;
 • Korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata neophodnih za praksu;
 • Spoznaja o vezi između inženjerskih aktivnosti, dizajna, proizvodnje, marketinga i potreba korisnika proizvoda i usluge.
 • Učestvovanje u timskom razvoju velikih i složenih kompjutorskih aplikacija;
 • Usvojiti metode donošenja odluka i zaključivanja prilikom faza planiranja, izrade i primopredaje projekata temeljenih na korištenju informacijskih tehnologija, te dokumentiranje zaključaka o dobrim i lošim stranama pojedinog rješenja unutar vlastitih stručnih i seminarskih, te diplomskog rada.

B. Završeni polaznik bi trebao posjedovati sljedeća stručna znanja i vještine:

 • Programiranje u modernom strukturiranom, proceduralnom i objektnom programskom jeziku;
 • Razumijevanje principa, izrada i održavanje baza podataka;
 • Razumijevanje infrastrukture i arhitekture informacijskih sustava;
 • Uporabu standardnih algoritama i struktura podataka u programiranju;
 • Analize i planiranja informacijskih sustava za očuvanje neprekidnosti poslovanja;
 • Primjene sustava autorizacije i autentikacije u razvoju i korištenju IS-a;
 • Nadzora nad sigurnosti informacijskog sustava i podataka (zaštita od neovlaštenog pristupa, planiranje izrade sigurnosnih kopija podataka);
 • Razumijevanja sustava za očuvanje neprekidnosti poslovanja (Disaster recovery);
 • Razumijevanja principa rad i korištenja umreženih distribuiranih baza podataka;
 • Upotrebe modernih programskih alata za programiranje;
 • Izrade kompjutorskih aplikacija jednostavnih za korištenje i njihovo prilagođavanje korisniku;
 • Osnovne administracije najpoznatijih DBMS sustava (MSSQL, MySQL, Oracle);
 • Izrade programskih aplikacija korištenjem JAVA-e;
 • Modeliranje i upravljanje procesima u informacijskim sustavima;
 • Planiranje i uvođenje informacijskih sustava za potporu u odlučivanju;
 • Upravljanje složenim projektima i projektnim timovima.

C. Dodatna znanja i vještine koja se mogu steći preko izbornih predmeta:

 • Izrada programskih rješenja u suvremenom tehnološkom okruženju (PHP, ASP, DotNET);
 • Razumijevanje rada na GIS-u;
 • Samostalna izrada složenih web aplikacija;
 • Planiranje i uvođenje elektroničkog poslovanja u tvrtku;
 • Savladavanje metodologije istraživačkog rada;
 • Modeliranje ergonomskih grafičkih sučelja aplikacija;
 • Upravljanje i korištenje sustavima za upravljanje bazom znanja
 • Razumijevanje utjecaja karakteristika informacijskih sustava na performanse;
 • Korištenje nekonvencionalnih računalnih postupaka kao što su genetski algoritmi, neuronske mreže i neizraziti sustavi za rješavanje praktičnih problema;
 • Razvijanje mobilnih aplikacija;
 • Razumijevanje funkcioniranja i korištenja informacijskih sustava u malim i velikim organizacijama;
 • Razvijanje Java web aplikacija korištenjem programskih okvira.

D. Ishodi učenja

Razina

Dublin Descriptors

Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

1. Ustanoviti vezu između inženjerijskih aktivnosti, dizajna, proizvodnje, marketinga i potreba korisnika proizvoda i usluga.

2. Primjenjivati principe izrade i održavanja baza podataka.

3. Objasniti infrastrukturu i arhitekturu informacijskih sustava.

4. Objasniti principe rada i korištenja umreženih distribuiranih baza podataka.

5. Prezentirati korištenje i ažuriranje geografskih informacijskih sustava.

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

6. Identificirati, osmisliti i predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci.

7. Koristiti funkcionalnosti modernih inženjerijskih alata neophodnih za praksu.

8. Osmisliti i razviti programske aplikacije korištenjem suvremenih strukturnih, proceduralnih i objektnih programskih jezika.

9. Koristiti standardne algoritme i strukture podataka.

10. Primijeniti sustave za autorizaciju i autentikaciju u razvoju i korištenju informacijskih sustava.

11. Koristiti moderne programske alate za računalno programiranje.

12. Izraditi računalne aplikacije jednostavne za korištenje i prilagodljive korisniku.

13. Riješiti jednostavnije probleme vezane za administriranje najpoznatijih DBMS sustava (MSSQL, MySQL, Oracle).

14. Izraditi programske aplikacije korištenjem JAVA programskog jezika i programskih okvira.

15. Modelirati i upravljati procesima u informacijskim sustavima.

16. Razviti programska rješenja u suvremenom tehnološkom okruženju (PHP, ASP, DotNET i slično).

17. Izraditi složene web aplikacije.

18. Modelirati ergonomska grafička sučelja.

19. Upravljati i administrirati sustave za upravljanje bazama podataka.

20. Koristiti nekonvencionalne računalne postupke kao što su genetski algoritmi, neuronske mreže i neizravni sustavi za rješavanje praktičnih problema.

21. Razviti programske aplikacije za mobilne uređaje.

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

22. Koristiti metode donošenja odluka i zaključaka u fazama razvoja informacijskih sustava.

23. Analizirati i planirati informacijske sustave za očuvanje neprekidnosti poslovanja.

24. Procijeniti sigurnost podatka i informacijskog sustava i predložiti potrebna poboljšanja.

25. Planirati uvođenje informacijskih sustava za potporu poslovnog odlučivanja.

26. Planirati uvođenje elektroničkog poslovanja u tvrtku.

27. Analizirati utjecaje karakteristika IS na performanse istih.

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

28. Organizirati i učestvovati u timskom radu.

29. Voditi složene projekte u projektnim timovima.

30. Prezentirati vlastiti stručni rad (seminarski, diplomski, projekt,..)

5.

Razvijene vještine učenja

31. Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja.

32. Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje).

Studenti će uspješnim završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Informacijski sustavi steći novih 120 ECTS bodova i dobit će diplomu stručnog specijalista inženjera informacijske tehnologije s ukupno 300 ECTS što će im omogućiti nastavak studija u Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno zakonu.

Obvezni predmeti

I. semestar
II. semestar
Objektno orijentirano programiranje Programiranje u JAVA jeziku
Baze podataka u Internetskom okruženju Sustavi za upravljanje bazama podataka
Autorizacija i autentifikacija Arhitekture informacijskih sustava
Infrastruktura informacijskih sustava Distribuirane baze podataka

III. semestar

IV. semestar

Upravljanje projektima Očuvanje podataka i neprekidnost poslovanja
Analiza i dizajniranje informacijskih sustava Strategije upravljanja informacijskim sustavima
Upravljanje procesima u poslovanju Sustavi za potporu u odlučivanju
SEMINARSKI RAD DIPLOMSKI RAD

Izborni predmeti

Multimedijski saržaji i komunikacije Primjena objektnog programiranja
Napredno WEB programiranje Geografski informacijski sustavi
PHP web-programiranje Elektroničko poslovanje
ASP web-programiranje Metodologija istraživačkog rada
Interakcija čovjeka i računala Sustavi za upravljanje bazom znanja
Performanse informacijskih sustava Nekonvencionalni računalni postupci
Sigurnost na WEB-u Inovacije i nove tehnologije u informacijskim sustavima
Mobilne aplikacije Informacijski sustavi u organizacijama
Web aplikacije u Javi Poslovno informacijski sustavi

Dokumenti:

Dopusnica

Skip to content