Menadžment kriza i katastrofa u EU

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje i spoznaju sustava menadžmenta katastrofa u EU radi uspostave djelotvorne suradnje s domaćim sustavom zaštite i spašavanja.

Sadržaj predmeta:

Pojam krize (katastrofe) u EU: konceptualni i metodologijski aspekti . Identifikacija kriza prema UN-u i europska strategija sigurnosti. Krizni menadžment u Europskoj uniji. Institucije EU, naglasak na one koje se bave rješavanjem kriza. Instrumenti menadžmenta katastrofa EU. Prekogranične katastrofe. Modeli suradnje u rješavanju prekogranične katastrofe. Međunarodni instrumenti za civilno upravljanje krizom. Međunarodna racionalizacija kriznog upravljanja.

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za razumijevanje procesa upravljanja krizama i katastrofama na razini EU i nacionalnom uključivanju i međunarodnoj suradnji, Razumjeti probleme i nužnost suradnje u upravljanju krizama s prekograničnim posljedicama.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: a) Razumjeti proces suradnje u rješavanju kriza i katastrofa u EU b) Razumjeti i primjenjivati mehanizme nacionalnog uključivanja c) Razumjeti probleme u slučaju kriza s prekogranični posljedicama i primjenjivati modele suradnje

Skip to content