Metode istraživanja i upravljanja krizama

Ects: 9
Predavanja: 1
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Osposobiti studente, na temelju stečenih teorijskih znanja i vještina kroz odslušane i položene predmete specijalističkog studija, za samostalnu identifikaciju i analizu stanja, predlaganje i izbor alternativa rješenja kao i izradu prateće dokumentacije za pripremu i djelovanje u rješavanju određene krize za konkretno izabrani slučaj. Kroz navedeni predmet studenti će se osposobljavati za izradu diplomskog rada, pri čemu će se težiti da izabrani subjekt istraživanja čini predložak za njihov diplomski rad.

Sadržaj predmeta:

Predmet se realizira na izabranom slučaju, po izboru studenta u dogovoru s mentorom, iz slijedećih područja: Zračna luka, Pomorska luka, Sportski (multi medijalni) centar, Vatrogasna postrojba, Gospodarska organizacija (po izboru), Državna institucija (po izboru), Naselje (po izboru), Školska institucija (po izboru). Konkretni podaci o slučaju temelje se na realnim podacima promatranog subjekta. Predmet se provodi kroz slijedeće faze: − Definiranje slučaja i polaznih parametara izabranog subjekta. − Određivanje matrice rizika možebitnih kriza. − Metodološki postupci za rješavanje slučaja − Analiza slučaja, − Prijedlog varijanti rješenja s obrazloženjem razloga i uvjeta realizacije − Izrada potpune dokumentacije − Obrana rješenja

Kompetencije:

Studenti će steći znanja i vještine za razumijevanje, raščlambu i prosudbu slučaja realnih upravnih i gospodarskih entiteta. Biti će osposobljeni za samostalni rad na identificiranju i analizi možebitnih kriznih situacija za različite entitete uprave i gospodarstva, kao i za samostalnu prosudbu alternativa i predlaganja rješenja te izradu neophodnih dokumenata za planiranje, pripremu, djelovanje te obnovu u slučaju kriza. Polaganjem ispita iz navedenog predmeta student ostvaruje uvjet za pristupanje izradi diplomskog rada.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati i razumjeti rizike možebitnih kriza 2. Prepoznati i odrediti pretpostavke funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja. 3. Analizirati moguće krizne situacije (događaje) i prepoznati podatke i informacije koje pri tome nastaju i koje su potrebne za upravljanje tim krizama te primijeniti metodu za konceptualno modeliranje podataka za i iz kriznih situacija (događaja) 4. Predlagati alternative rješenja za pojedine situacije u prevenciji, djelovanju u krizi i obnovi entiteta. 5. Otkriti kritična mjesta i prepreke za primjenu specifičnih rješenja krizne situacije. 6. Procijeniti štetne posljedice i izračunati troškove upravljanja kriznim situacijama 7. Oblikovati dokumentaciju za krizno upravljanje i neprekidnost poslovanja. 8. Stvoriti pretpostavke za pristupanje izradi diplomskog rada

Skip to content