Suvremeni izazovi kriznog upravljanja

Ects: 7
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o strukturi i oblicima suvremenih prijetnji, te njihovom rješavanju kroz sustav kriznog upravljanja..

Sadržaj predmeta:

Ratovi i ratni sukobi kao oblik prijetnji: povijesni razvoj ratova, karakteristike suvremenih ratova i oblici prijetnje za civilno stanovništvo, lokalni i regionalni sukobi – Asimetrične prijetnje i terorizam: definiranje pojma, područje djelovanja, povijesni razvoj – Tehničko-tehnološke i prirodne ugroze suvremene civilizacije – Financijsko-gospodarske krize i organizirani kriminal – Suvremeno krizno upravljanje : obveze tijela državne uprave, osiguranje financijskih sredstava, interoperabilnost u planiranju i provedbi kriznog upravljanja, međunarodna suradnja – Strukture kriznog upravljanja: institucije kriznog upravljanja, nadležnost, specifične obveze u planiranju, međuodnos sudionika planiranja, odgovornost u provedbi – Specifičnosti upravljanja i vođenja u kriznim situacijama: korporativni krizni menadžment, upravljanje rizicima, struktura upravljanja u katastrofama (Disaster Managment) – Načela intervencije u kriznom upravljanju – Uloga nevladinih organizacija u strukturi kriznog upravljanja – Specifičnosti izobrazbe kriznog menadžmenta

Kompetencije:

Studenti se detaljno upoznaju s mogućim oblicima suvremenih prijetnji društvenoj zajednici, te načelima kriznog upravljanja u sklopu svake od razrađenih prijetnji. Osposobljavaju se za planiranje potrebnih ljudskih i materijalnih resursa na rješavanju pojedine prijetnje, te učinkovito upravljanje tijekom rješavanja krize. Osim toga, osposobljavaju se na modelima izvođenja i načelima upravljanja operacijom rješavanja konkretne prijetnje kao dijela međunarodnog odgovora na nastale krizne situacije.

Ishodi učenja:

Studenti će biti osposobljeni da planski, organizirano i efikasno provode operacije rješavanja složenih kriznih stanja uz relevantno i kompetentno uključivanje optimalnih ljudskih i materijalnih resursa kao potpore za rješavanje krizne situacije, te će: 1) Moći na temelju procjene situacije definirati moguće sadržaje u provedbi krizne operacije 2) Biti u stanju planirati zajedničko djelovanje tijela državne uprave i državnih organizacija tijekom i u provođenju kriznih operacija i pratiti tijek njihove provedbe 3) Osigurati stručnu provedbu planiranih aktivnosti i zadaća u osiguranju rješavanja kriznog stanja 4) Koordinirati aktivnost svih čimbenika uključenih na rješavanju kriznog stanja 5) Moći osobno se uključiti kao organizatori i izvođači krizne operacije i rukovoditi odgovarajućim strukturama koje rješavaju krizno stanje 6) Povezati pretpostavke nastanka prijetnje i mogući tijek krizne operacije uz povezivanje različitih segmenata jedne toliko složene operacije u jedinstvenu i koordiniranu djelatnost

Skip to content