Upravljanje logističkim sustavima i procesima

Specijalistički diplomski stručni studij: Upravljanje logističkim sustavima i procesima

Pročelnik studija: Dr. sc. Dinko Mikulić, prof. v. š., dipl. ing.

Skraćeni naziv: Logistika, Logistički menadžment

Stručni naziv: stručni specijalist inženjer logistike

Kratica: struč. spec. ing. logist.

Broj ECTS bodova nakon završetka studija: 120 ECTS bodova

Način studiranja: redovni studij, izvanredni studij

Trajanje studija: četiri semestra (dvije godine)

Broj mjesta: 30 redovnih i 30 izvanrednih

Program studija i stečeno zvanje

Specijalistički diplomski stručni studij Logistike traje četiri semestra, odnosno dvije godine. Polaznici studija stječu potrebna znanja iz tehničke, prometne i poslovne logistike, a kroz izborne predmete stječu znanja i drugih grana logistike.

Potreba za specijalističkim obrazovanjem u području logistike postoji u svim javnim službama (vojska, policija, zaštita i spašavanje) i u gospodarstvu Republike Hrvatske. Na temelju spoznaja da tradicionalne discipline pojedinačno nisu u mogućnosti riješiti složene probleme postavljen je ovaj interdisciplinarni studijski program, koji interakcijom više disciplina pruža rješavanje logističkih zadataka.

U skladu sa standardima zanimanja i standardima kvalifikacija HKO-a, završeni studenti stječu naziv stručni specijalist inženjer logistike, skraćeno struč. spec. ing. logist.

Ishodi učenja

Razina Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Objasniti svojstva i funkcije logističkog sustava
 2. Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike
 3. Opisati organizaciju logističkog sustava nabave i opskrbe.

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Provesti optimizaciju logističkih procesa
 2. Primijeniti računalnu potporu u rješavanju logističkih problema
 3. Primijeniti vještine timskog rada u razvoju logističkih projekta

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Prezentirati rezultate analize i prijedloge rješenja logističkih problema
 2. Procijeniti sigurnost sustava logistike
 3. Planirati upravljanje u procesu logističkih aktivnosti

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Voditi proces upravljanja kvalitetom u sustavu logistike
 2. Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost pružanju logističke potpore
 3. Primijeniti načela upravljanja ljudskim potencijalima u sustavu logistike

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Koristiti stručnu literaturu i dostupne baze informacija za proširivanje znanja
 2. Analizirati utjecaj logističkih aktivnosti na okolinu i sigurnost stanovništva
 3. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja u razvoju logistike

Kompetencije završenih studenata

Studij je utemeljen na znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja logističke potpore složenim sustavima. Studij pruža potrebno znanje iz logističkog menadžmenta, a ponajprije osobama koje žele raditi ili osobama koje već rade na poslovima logistike a žele se doškolovati u ovom području.

Završetkom studija polaznici stječu kompetencije logističkog menadžmenta:

 • organiziranje i planiranje logističkog sustava
 • upravljanje logističkim sustavima i procesima
 • upravljanje sustavom nabave i opskrbe
 • upravljanje prometom i transportom
 • upravljanje sustavom održavanja tehničkih sredstava
 • upravljanje sustavom materijalno-financijskog poslovanja

Obvezni kolegiji

Izborni kolegiji

I. semestar II. semestar
Primijenjena statistika Poslovni engleski
Informacijski sustavi u logistici Vojna logistika
GIS i topografija u logistici Upravljanje skladištima
Kritična infrastruktura Ubojita sredstva
III. semestar IV. semestar
Upravljanje zalihama Upravljanje zdravstvenim sustavom
Psihofiziologija rada Sigurnost logističkog sustava
Održavanje tehničkih sredstava Zbrinjavanje otpada
Međunarodni pravni temelji u logistici

Izborni kolegij na prijedlog korisnika

Dopusnica:

Dopusnica_Logistika.pdf, 488kB

Skip to content