Ekonomika poduzeća

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim znanjima iz ekonomike poduzeća. Pristup se temelji na mikroekonomskoj koncepciji što znači da je predmet izučavanja proces poslovanja poduzeća kao gospodarskog subjekta. Nakon odslušanog predmeta studenti trebaju usvojiti ekonomski način promišljanja i zaključivanja, spoznati suvremene ekonomske koncepte i instrumente kako bi bili osposobljeni za uključivanje u poslovne aktivnosti, s naglaskom na logističkom sustavu.

Sadržaj predmeta:

Uvodni dio: Pojam ekonomike poduzeća kao znanstvene discipline, metode i tehnike. Ekonomska teorija i analiza. Funkcije proizvodnje i troškova. Okvirni uvjeti razvoja mikrosubjekta. Tehnološki napredak i ekonomski razvoj i njihov utjecaj na položaj gospodarskih subjekata. Teorija firme i poduzetništva: teorija, ciljevi i vrijednosti firme (poduzeća); pojam poduzetnika i poduzetništva; akteri u poduzeću i njihovi odnosi; načela poslovanja; funkcije poduzeća; sredstva poduzeća; mjerila uspješnosti poslovanja. Organizacija poduzeća: pojam organizacije, teorija organizacije, organizacijska struktura. Poslovanje poduzeća: načela poslovanja; poslovna politika; planiranje; financiranje poduzeća; sredstva poduzeća; poslovanje poduzeća na tržištu; kontroliranje poslovanja; upravljanje rizikom. Teorija troškova: pojam i značenje troškova; priroda i vrste troškova i temeljna obilježja troškova – fiksni i varijabilni troškovi; mjesta i nositelji troškova; reagibilnost i remanencija troškova; dinamika troškova; granični troškovi; ukupni i prosječni troškovi; metode razdvajanja troškova. Kalkulacije cijene koštanja: pojam i elementi kalkulacija; vrste kalkulacija, djelidbena kalkulacija; dodatna kalkulacija; kombinirana kalkulacija; troškovi, prihodi i iskorištenost kapaciteta; primjena teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama. Kalkulacije u proizvodnoj i trgovačkoj djelatnosti. Rezultati poslovanja: rashodi; prihodi; poslovni rezultat (dobitak i gubitak); analiza financijskih izvješća; utvrđivanje vrijednosti poduzeća; mjerenje uspješnosti poslovanja – proizvodnost, ekonomičnost, rentabilnost. Poslovna politika na razini poduzeća. Odlučivanje unutar poduzeća u uvjetima tržišne neizvjesnosti. Korporacijsko upravljanje. Ekonomika poslovanja: Ekonomika resursa (rada, predmeta rada i stalnih sredstava). Ekonomika radnog procesa. Ekonomika funkcija. Ekonomika investicija: priprema investicijskog projekta; ocjena investicijskog projekta; izvedba investicijskog projekta.

Kompetencije:

Stjecanje temeljnih teorijskih znanja te praktičnih iskustava iz poslovne ekonomije potrebnih za operativno vođenje poduzeća, ali i prepoznavanje strateških potencijala u razvoju. Upoznavanje određenih metoda mjerenja relativnog i financijskog uspjeha poslovanja poduzeća, alata planiranja poslovnog uspjeha, te primjenjivih znanja iz domene upravljanja, razdvajanja, te korištenja troškova u poslovnom odlučivanju.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1)pravilno definirati poduzeće kao sustav; 2)analizirati i vrednovati poslovanje poduzeća na tržištu; 3)objasniti i pojmovno odrediti pojedine vrste troškova, mjesta i nositelje troškova, njihovu ovisnost o stupnju i promjenama iskorištenosti kapaciteta; 4)provesti identifikaciju, formulaciju i rješenje praktičnih problema troškova u politici cijena i različitim tržišnim situacijama; 5)argumentirati pristup istraživanju poslovanja logističkog poduzeća, poslovni rezultat i moguća ograničenja; 6)predložiti i predvidjeti uspješnost i mjerila uspješnosti poslovanja u poduzeću; 7)usporediti ekonomiku poslovanja, resursa, radnog procesa i funkcija; 8)pripremiti dokumentaciju investicijskog projekta.

Skip to content