Informacijski sustavi u logistici

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o primjeni suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija (ICT) u potpori logističkim sustavima i lancima opskrbe. Usvajanje i primjena metoda projektiranja informacijskih sustava (IS), modeliranja procesa i poslovnih podataka iz dokumentacije logističkih sustava.

Sadržaj predmeta:

Osnovno o informacijskim sustavima (IS). Odnos između organizacijskog i informacijskog sustava. Koncepti informacijskog sustava: podatak, informacija, upravljanje informacijama, informacijski sustav, poslovni proces, model procesa i model podataka. Osnovni procesi lanca opskrbe i logističkih sustava. Generički model organizacije. Informacijski, materijalni, ljudski tokovi, te tokovi naloga u logističkom sustavu. Metode koje se primjenjuju u osnovnim procesima organizacije. Arhitektura informacijskog sustava organizacije. Informacijski podsustavi. Životni ciklus razvoja IS. Osnovni entiteti logističkog sustava. Modeliranje procesa u logističkim sustavima i procesima. Modeliranje podataka dobivenih iz modela procesa. Logička organizacija baza podataka za logističke informacijske sustave. Organizacijske mogućnosti uspostave i primjene informacijskih sustava u logistiki. Resursi informacijskih sustava i njihova organizacijska usklađenost.

Kompetencije:

Razumijevanje osnovnih interakcije organizacijskog i informacijskog sustava i njihovog usklađenog razvoja. Primjena metoda i postupaka za modeliranje i projektiranje IS za logističke procese i sustave.

Ishodi učenja:

Studenti će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Objasniti faze u razvoju suvremenih informacijskih sustava. 2) Prikazati mjesto i ulogu informacijskog sustava u realnim logističkim sustavima. 3) Nacrtati poslovne procese primjenom metode dijagrama toka podataka. 4) Kreirati konceptualni (ER) model podataka za logističke IS. 5) Prevesti konceptualni (ER) model podataka u relacijski model podataka. 6) Oblikovati resurse IT tehnologije za logistički IS prema dobivenom modelu podataka. 7) Izračunati troškove modela logističkog IS. 8) Analizirati postojeći logistički IS s aspekta ocjene o suvremenosti i budućnosti u radu. 9) Integrirati postojeći logistički IS u novi (suvremeni)IS. 10)Samostalno ili u timu provesti analizu postojećih i potrebnih poslovnih procesa u realnom logističkom sustavu. 11)Predložiti poboljšanja postojećeg IS u logistikom sustavu primjenom metode modeliranja procesa i podataka. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Opisati informacijski sustav u logistici nabave i opskrbe – Interpretirati prikupljene podatke o različitim vrstama logističkih usluga – Primijeniti programsku potporu u rješavanju logističkih pitanja

Skip to content