Metodologija istraživačkog rada

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje znanja i vještina metodologije istraživačkog rada, za samostalan istraživački i timski rad. Osposobiti studente za definiranje i izradu završnog diplomskog rada.

Sadržaj predmeta:

Pojam, cilj i vrste istraživanja. Fundamentalna, primijenjena i razvojna istraživanja. Sustavni pristup istraživanju. Problem istraživanja. Planiranje istraživanja. Proces istraživanja. Timski rad, samostalan rad i mentorstvo. Organiziranje istraživanja. Identifikacija postojećeg stanja, prikupljanje podataka, obrada i analiza podataka, sinteza, verifikacija hipoteza i projektiranje rješenja. Izlaganje rezultata istraživanja. Struktura, pisanje, tehnička obrada: izrada izvješća o ispitivanju, te izrada stručnog rada, studije, članka. Ocjena stručnog i znanstvenog rada. Vrste i kategorije radova. Izvorni znanstveni rad. Prethodno priopćenje. Pregledni članak. Projekt (studija). Stručni rad. Prikaz. Elaborat. Recenzija. Organizacija i planiranje istraživanja. Instituti i ostale ustanove za istraživanje. Izrada dokumenata istraživanja i razvoja: taktička studija (TS), studija izvodljivosti (SI) i program realizacije (PR). Seminarski rad (pojedinačno, ili timski). Otkrivanje problema istraživanja. Modeliranje istraživanja stručnog rada. Sustavni pristup i kreativni dizajn. Seminarski rad (svladavanje tehnike). Struktura istraživačkog rada. Analiza i sinteza, projektiranje rješenja. Svladavanje tehnike izrade stručnih radova. Konzultacije oko izrade seminarskog rada (pojedinačno). Izlaganje i obrana seminarskih radova (pojedinačno ili timski).

Kompetencije:

Sposobnost za samostalan istraživački stručni rad. Poznavanje metodologije istraživačkog rada tako da rezultati mogu biti pravilno vrjednovani i verificirani.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Identificirati logističke sustave i procese s ciljem definiranja problema istraživanja. 2) Primijeniti metode za istraživanje (analiza, sinteza, statističke metode, anketa, i dr.). 3) Identificirati varijable (promjenjive veličine) u istraživačkom postupku. 4) Planirati istraživački rad. 5) Formulirati ciljeve i objekte istraživanja. 6) Postaviti hipoteze istraživanja. 7) Klasificirati podatke u istraživanju. 8) Napraviti tablice, dijagrame, grafike rezultata istraživanja. 9) Prezentirati istraživačke rezultate. 10) Koristiti mogućnosti informatičke tehnologije u istraživačkom postupku (softver i dr.). 11) Prikupiti podatke primjenom istraživačkih metoda (anketa, IS i dr.) 12) Usporediti podatke dobivene istraživanjem. 13) Napisati stručni rad koji obuhvaća rezultate istraživačke aktivnosti. 14. Samostalno ili u timu znati provesti analizu istraživačkog problema s ciljem definiranja objekta, promjenjivih parametara i resursa u istraživanju. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Identificirati problematiku logističkog sustava. – Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike. – Interpretirati prikupljene podatke o različitim vrstama logističkih usluga.

Skip to content