Osiguranje kvalitete u logistici

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz kvalitete, metoda, tehnika, postupaka i alata u sustavu kontrole i osiguravanja kvalitete u logistici i vojnoj logistici.

Sadržaj predmeta:

1. Pojam i definiranje kvalitete i upravljanja kvalitetom. Povijest kvalitete. Vanjska kontrola kvalitete. Unutarnja kontrola kvalitete. 2. Ekonomija kvalitete. Ocjenjivanje kvalitete i procjena kvalitete u organizaciji. Značenje kvalitete u suvremenim uvjetima poslovanja. Kvaliteta u funkciji razvoja hrvatskoga gospodarstva. 3. Normizacija. Razine normizacije: međunarodna, regionalna, nacionalna. 4. Sustavi upravljanja kvalitetom. Razvoj norma specifičnih za sustave upravljanja kvalitetom. Načela upravljanja kvalitetom. 5. Sustavi upravljanja okolišem. Sustavi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu zaposlenika. Sustavi upravljanja sigurnošću hrane. Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću. 6. Integrirani sustavi upravljanja. 7. Potpuno upravljanje kvalitetom (TQM). 8. Audit sustava upravljanja. 9. Mjerenje u kvaliteti. Tehnike za mjerenje. 10. Tehničko zakonodavstvo, kao uređeni sustav normizacije, akreditacije, certifikacije i mjeriteljstva. Novi i opći pristup (New Approach i Global Approach) i usklađenje hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. 11. Ocjena sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s tehničkim propisima i normama s ciljem omogućavanja slobodnog kretanja roba i usluga, označavanje sukladnosti (C i CE oznaka), izjava dobavljača i nadzor tržišta. Etalonsko, zakonsko i tehničko mjeriteljstvo. Državni zavod za mjeriteljstvo. Mjeriteljski institut. 12. Akreditacija. Akreditirana tijela. Pravila akreditiranja sukladno europskim normama iz serije 45000 i međunarodnim normama iz serije 17000 koje su prihvaćene kao hrvatske norme. Hrvatska akreditacijska agencija. 13. Ispitivanje. Certifikacija. Inspekcija. 14. Upravljanje kvalitetom u logističkom sustavu. 15. Upravljanje kvalitetom u vojnoj logistici. NATO sustav kvalitete. Normizacija u MORH-u i OS RH.

Kompetencije:

1. Znanja i vještine potrebnih za stalno unapređivanje kvalitete 2. Poznavanje načela i metoda uspostave i održavanja sustava upravljanja 3. Poznavanje metoda, tehnika, postupaka i alata u sustavu kontrole kvalitete proizvoda i usluga 4. Samostalno vrednovanje sustava upravljanja, 5. Primjena međunarodnih norma u logistici i vojnoj logistici.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta, moći: a) poduzimati aktivnosti na stalnom unapređivanju kvalitete proizvoda i usluga b) provesti načela i metode uspostave i održavanja sustava upravljanja c) primijeniti metode, tehnike, postupke i alate u sustavu kontrole kvalitete proizvoda i usluga d) vrednovati sustave upravljanja e) primijeniti međunarodne norme u logistici i vojnoj logistici.

Skip to content