Poslovni engleski

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Visoki stupanj razumijevanja tekstova i materijala koji se odnose na logistiku, promet, komunikacije, upravljanje logističkim procesima, održavanje; Razvijanje komunikacijske kompetencije studenata (pisane i govorne); Korištenje stručnih, tehničkih i poslovnih priručnika.

Sadržaj predmeta:

obrada gramatičkih cjelina: glagolska vremena, pasiv, modali, odnosne rečenice, pogodbene rečenice, članovi, -ing/-ed nastavci, neupravni govor, pridjevi i prilozi, komparacija, veznici, uzročno-posljedične veze – stjecanje jezičnih vještina: tvorba riječi, kolokacije, razumijevanje i prevođenje više riječnih leksema, klasifikacija, definicije, prepričavanje, pronalaženje važnih informacija – rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije; – komunikacija u svrhu rješavanja problema i donošenja odluka; – brza i precizna razmjena informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte poslovnoga jezika; – usmena prezentacija tematskih cjelina i razvijanje vještine komuniciranja (sastanci, pregovori, žalbe, ugovaranje poslova); – pisanje pisama, ponuda, molbi, pritužbi; – komunikacija telefonom i e-mailom; – uporaba vizualnih pomagala prilikom prezentacija, opis tablica i dijagrama;

Kompetencije:

Sposobnost razumijevanja i uporabe poslovnog engleskoga jezika prilikom čitanja stručnih tekstova, vođenja telefonskih razgovora, pisanja pisama i elektroničkih pisama, sudjelovanja na sastancima i prezentiranja radova na skupovima.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Analizirati problematiku obrađenu u nastavnim cjelinama. 2) Povezati novostečeno znanje s prethodnim znanjem. 3) Osmisliti i sastaviti prezentaciju stručne teme po vlastitom izboru. 4) Primjereno prezentirati stručne sadržaje. 5) Voditi stručnu raspravu. 6) Komentirati i razmjenjivati mišljenja. 7) Predložiti moguća rješenja problematike vezane uz obrađene teme iz područja logistike. 8) Primijeniti gramatička pravila i stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji. 9) Napisati seminarski rad, poslovno pismo, životopis ili e-poruku na engleskom jeziku. 10)Prevesti stručni tekst.

Skip to content