Primjenjena statistika

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz suvremene matematičke statistike. Stjecanje vještina primjene statistike u logistici.

Sadržaj predmeta:

UVOD. Populacija, slučajni uzorak i slučajna pojava. DESKRIPTIVNA STATISTIKA. Brojčane karakteristike i grafički prikaz podataka. VJEROJATNOSNI MODELI. Slučajni događaji i vjerojatnost. SLUČAJNE VARIJABLE. Diskretne slučajne varijable. Binomna distribucija. Poissonova distribucija. Neprekidne slučajne varijable. Normalna distribucija. Eksponencijalna distribucija. SLUČAJNI UZORAK. Točkaste procjene. Plug in model. INFERENCIJALNA STATISTIKA. Intervalne procjene očekivane vrijednosti. Testiranje hipoteze o očekivanoj vrijednosti. Hi kvadrat test. ISPITIVANJE VIŠE VARIJABLI. Zajednička, marginalna i uvjetna distribucija. Usporedba očekivanih vrijednosti slučajnih varijabli. Nezavisnost kategorijskih varijabli. Povezanost kvantitativnih varijabli – korelacija i regresija.

Kompetencije:

Sposobnost korištenja znanja i vještina uporabe suvremene primijenjene statistike.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) identificirati populaciju, uzorak i slučajnu pojavu u danoj situaciji (ishod na nivou studija) 2) obraditi numerički i grafički podatke o populaciji i uzorku 2) razumjeti pojam vjerojatnosnog modela i način njegove primjene 3) identificirati slučajne varijable u danoj situaciji i prepoznati binomnu, Poissonovu, normalnu i eksponencijalnu slučajnu varijablu 4) znati dobiti ispravni uzorak 5) odrediti točkastu procjenu očekivane vrijednosti i napraviti empirijski (plug in) model na osnovi slučajnog uzorka slučajne varijable 6) napraviti intervalnu procjenu očekivane vrijednosti na osnovi uzorka slučajne varijable 7) testirati hipotezu o očekivanoj vrijednosti slučajne varijable 8) testirati hipotezu o distribuciji vjerojatnosti slučajne varijable. 9) usporediti očekivane vrijednosti više slučajnih varijabli 10) ispitati nezavisnost kategorijskih varijabli 11) ispitati povezanost kvantitativnih varijabli, korelaciju i regresiju 12) koristiti software u statističkoj obradi (generički ishod)

Skip to content