Strateški menadžment u logistici

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja o menadžmentu i strateškom menadžmentu u logistici. Stjecanje vještina menadžmenta i primjene u poslovanju, posebice u logistici.

Sadržaj predmeta:

a) Općenito o menadžmentu: – definicija menadžmenta: koncept, zadaci i značenje menadžmenta, funkcije i vještine – razvoj menadžmenta: rane ideje, zrelo razdoblje, suvremeni pristupi, – suvremeni izazovi menadžmenta: odgovornost, informacijska tehnologija, globalizacija i slično, – funkcije menadžmenta, – planiranje; ciljevi, strateško planiranje, operativno planiranje, – organiziranje; organizacija u poduzećima, procesi rada i projekti, delegiranje, ovlasti i moć – vođenje u menadžmentu, koordiniranje, rad sa ljudima i situacijski pristup vođenju, – upravljanje projektima, – nadzor; klasični nadzor, menadžment kvalitete, drugi modeli, donošenje odluka; proces odlučivanja, – upravljanje promjenama; ostvarivanje klime za promjene, vođenje procesa promjena. b) Strateški menadžment: – definicija i značenje strateškog menadžmenta, elementi i model strateškog menadžmenta, – vizija, misija, ciljevi, zainteresirane grupe, društvena odgovornost, – oblikovanje strategije (unutrašnja i vanjska analiza – SWOT analiza, vrste i izbor strategija), – implementacija strategije (oblikovanje organizacijske strukture, integrativnih i kontrolnih sustava, usklađivanje strategije, strukture i kontrole, programi, proračuni i procedure za implementaciju), – politika i moć u organizacijama (izvori politike i moći u organizacijama, upliv politike i moći na strategiju, upravljanje organizacijske politike), – konflikti u organizacijama (izvori konflikata u organizacijama, strateško upravljanje konfliktima), – promjene u organizacijama (utvrđivanje potrebe za promjenama, utvrđivanje smetnji i otpora promjenama, uvođenje promjena u organizacije, samoučeća organizacija), – model strateškog menadžmenta, strateški pristup izradi logističkog plana.

Kompetencije:

Poznavanje osnova menadžmenta s naglaskom na strateškom menadžmentu. Sposobnost za vođenje i sudjelovanje u procesu odlučivanja o strateškim pitanjima logistike.

Ishodi učenja:

Student/ica će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Komentirati funkcije i vještine menadžmenta, povezujući ih s konkretnim situacijama u praksi; 2) Osmisliti plan poslovne aktivnosti, uz kvalitetno postavljanje ciljeva i razmatranje više inačica provedbe i izbor najpovoljnije; 3) Komentirati prikladnost različitih organizacijskih oblika, delegiranje ovlasti i primjenu moći; 4) Procijeniti stilove vođenja u menadžmentu i povezati njihovu primjenu s različitim situacijama; 5) Argumentirati pristup oblikovanju primjerenog sustava kontrole za procese u logistici; 6) Predložiti projektni pristup za rješavanje logističkih problema; 7) Komentirati model strateškog upravljanja organizacijom i povezanost s njezinom logistikom; 8) Samostalno analizirati vanjsko i unutarnje poslovno okruženje i povezati ga s vizijom, misijom i ciljevima; 9) Izdvojiti i oblikovati primjerenu poslovnu strategiju i procijeniti uvjete za njezinu implementaciju; 10) Predložiti logističku strategiju primjenom modela i uz odgovarajuće razumijevanje svojstava proizvoda i vrste kanala opskrbe.

Skip to content