Engleski jezik IV

Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješne uporabe pri razumijevanju pisanog i govorenog jezika; – proširenje znanja i razvijanje jezičnih vještina stečenih u dosadašnjem obrazovanju u svrhu komunikacije na engleskom jeziku; – rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije – korištenje stručnih priručnika u svrhu izrade PP prezentacije; – služenje općim i stručnim rječnicima i stručnom literaturom iz područja očne optike.

Sadržaj predmeta:

– Jezične zakonitosti –definicije, odnosne rečenice, uzročno-posljedične veze – Opći jezični sadržaji – komunikacija, pisanje poslovnih pisama, e-poruka, izrada dokumentacije – Stručni sadržaji – optometrijska terminologija.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature, sposobnost komunikacije (usmene i pismene) s klijentima na engleskom jeziku, predstavljanje pročitanog sadržaja i diskusija na zadanu temu, održavanje sastanaka, vođenje zapisnika.

Ishodi učenja:

Nakon polaganja ovog predmeta student će moći: 1. Analizirati problematiku obrađenu u nastavnim cjelinama. 2. Povezati novostečeno znanje s prethodnim znanjem. 3. Osmisliti i sastaviti prezentaciju stručne teme po vlastitom izboru. 4. Primjereno prezentirati stručne sadržaje. 5. Voditi stručnu raspravu. 6. Komentirati i razmjenjivati mišljenja. 7. Predložiti moguća rješenja problematike vezane uz obrađene teme iz područja očne optike. 8. Napraviti i analizirati dijagram, graf , mapu uz opis na engleskom jeziku 9. Primijeniti gramatička pravila i stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji. 10. Prevesti stručni tekst.

Skip to content