Etika u optici

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata s osnovnim načelima etike, s posebnim osvrtom na profesionalnu i poslovnu etiku te razvijanje svijesti o moralnim i profesionalnim pravilima kojih se moraju pridržavati u optometrijskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

1. Uvod u etiku i osnove etike 2. Povijesni razvoj etičkih učenja 3. Profesionalne etike 4. Medicinska etika 5. Poslovna etika – etika vrlina 6. Poslovna etika – etika načela 7. Prava i kodeksi 8. Etički odnos medicine i optometrije 9. Profesionalna etika u svakodnevnoj optometrijskoj praksi 10. Odnos prema klijentima, kolegama i profesionalnim organizacijama i tijelima 11. Poslovni bonton 12. Bioetika

Kompetencije:

Studenti će steći potrebno znanje iz profesionalne etike što im omogućava korektan odnos sa svima s kojima su u kontaktu za vrijeme obavljanja svoje djelatnosti.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Identificirati osnovne etičke pojmove 2) Razlikovati i usporediti etička učenja kroz povijest 3) Analizirati osnovna načela profesionalne etike 4) Identificirati osnovne značajke medicinske etike 5) Usporediti poslovnu etiku vrlina i načela 6) Komentirati prava i kodekse 7) Analizirati sličnosti i razlike medicinske etike i etike u optometrijskoj praksi 8) Povezati stečena znanja iz profesionalne etike s optometrijskom praksom 9) Identificirati i primijeniti pravila poslovnog bontona u odnosu prema klijentima i suradnicima 10) Analizirati osnovne probleme bioetike

Skip to content