Fizika

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz fizike potrebnih za razumijevanje osnovnih fizikalnih procesa s primjenom na predmete u nastavku studij a.

Sadržaj predmeta:

Uvod. Fizikalne veličine. SI sustav jedinica. Osnove mehanike. Titranja, valovi, zvuk: Harmonički oscilator. Energija i intenzitet vala. Valovi. Transverzalni i longitudinalni valovi. Refleksija i superpozicija valova. Valovi zvuka. Udarni val. Elektromagnetske pojave: Struja, otpor, rad i snaga. Strujni krugovi. Izmjenična struja. Jednadžbe magnetostatike i elektrodinamike. Elektromagnetski valovi. Dinamika fluida: Hidrostatika. Hidrodinamika. Termodinamika: Idealni plin. Toplinska svojstva tvari. Plinske smjese. Dijagrami stanja. Toplina i energija u prijelazu. I, II i III zakon termodinamike. Prijelaz topline. Carnotov kružni proces. Geometrijska i fizikalna optika: Ravno i sferno zrcalo. Lom svjetlosti. Leće.

Kompetencije:

Kroz predmet studenti dobivaju pregledan uvid u temeljne fizikalne koncepte po složenosti primjerene razini visoke škole, produbljuju svoje razumijevanje koncepata i načela fizike kroz široki izbor realnih primjera prilagođenih smjeru studija te razvijaju vještine organizacije znanja i učinkovitog rada usmjerenog prema rješavanju problema. Student se osposobljava za samostalnu fizikalnu analizu praktičnih problema iz struke i matematički argumentirano tumačenje rješenja kao i za samostalno dalje usavršavanje kroz praćenje relevantne literature i periodike u procesu cjeloživotnog učenja.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta: – pravilno primjenjivati fizikalne mjerne jedinice i razumjeti važnost umjeravanja u praksi – znati računati s približno točnim iznosima veličina i objektivno ocjenjivati pogrešku izračuna – prepoznati i interpretirati načine gibanja tijela – služiti se načelima klasične mehanike primijenjene na praktične probleme – primijeniti osnovna načela mehanike fluida na praktične probleme – razumjeti pojam toplinske energije, pretvaranja energije i učinkovitosti termodinamičkih strojeva s primjenom u praksi – primijeniti znanja iz elektrostatike, elektrodinamike i elektromagnetizma u praksi – primjenjivati načela geometrijske i fizikalne optike na praktičnim primjerima u struci.

Skip to content