Komunikologija

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje spoznaja o komunikacijskom procesu, vrstama komunikacije te o uspješnom komuniciranju. Usavršavanje vještina komuniciranja.

Sadržaj predmeta:

1) Uvod u komunikologiju; 2) Pojmovno određenje, osnovne značajke komunikacije i modeli komunikacijskog procesa; 3) Osnovna načela i predrasude o komunikaciji; 4) Vrste komunikacije; 5) Verbalna i neverbalna komunikacija; 6) Izvori teškoća u komunikaciji; 7) Komunikacijska kompetencija i komunikacijske vještine; 8) Komunikacijske vještine: asertivnost; ja poruke; 9) Komunikacijske vještine:aktivno slušanje; 10) Komunikacijske vještine:vještina postavljanja pitanja; upravljanje konverzacijom; 11) Komunikacijske vještine:govorničke vještine; 12) Nenasilno rješavanje sukoba; 13) Pregovaranje i posredovanje; 14)Poslovno komuniciranje; 15) Debata.

Kompetencije:

Poznavanje komunikacijskog procesa. Uspješna primjena komunikacijskih vještina.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) analizirati komunikacijski proces; 2) identificirati osnovne elemente komunikacije; 3) komentirati osnovne značajke komunikacije; 4) razlikovati i usporediti vrste komunikacije; 5) komentirati osnovna načela i najčešće prepreke u komunikaciji; 6) razlikovati i usporediti komponente verbalne i neverbalne komunikacije; 7) razlikovati vrste sukoba i stilove rješavanja sukoba; 8) komentirati i usporediti najčešće pregovaračke tehnike; 9) opisati i primijeniti pravila poslovnog komuniciranja; 10) usporediti, razviti i primijeniti naučene komunikacijske vještine u svakodnevnom i poslovnom životu.

Skip to content