Kontaktne leće II

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Naučiti studente kako rukovati, stavljati i vaditi kontaktne leće, provoditi preliminarna mjerenja potrebna za fitanje kontaktnih leća, kako raditi s rent lampama, refrakciju kroz kontaktnu leću u oku.

Sadržaj predmeta:

1. Održavanje leća i redovita kontrola korisnika leća 2. Komplikacije kod fitanja leća 3. Psihološke komplikacije i dokumentiranje 4. Anatomsko-fiziološke komplikacije i dokumentiranje 5. Komplikacije uslijed kontaktnih leća: naslage, promjene parametara leće, komplikacije s mekanim lećama, kontaktne leće i lijekovi, optičke komplikacije i dokumentiranje 6. Videokeratometrija 7. Torične tvrde i mekane leće 8. Kontaktne leće za presbiopiju 9. Modifikacija parametara RGP leća

Kompetencije:

Nakon položenog ispita studenti će moći ocijeniti opravdanost primjene kontaktnih leća kod korekcije vida, odrediti tip kontaktnih leća, znati će kako podesiti leće, objasniti rizike nošenja i održavanja leća, dati upute o pravilnom i sigurnom održavanju, kao i o potrebi redovitih kontrola očiju i kontaktnih leća.

Ishodi učenja:

Nakon polaganja ovog predmeta, studenti će moći: 1. Analizirati i objasniti videokeratometriju 2. Odabrati odgovarajuće torične RGP i mekane leće 3. Odabrati odgovarajuće multifokalne i bifokalne kontaktne leće 4. Provesti dokumentiranje prema Europskom zakonu o medicinskim proizvodima 5. Modificirati parametre RGP leće 6. Analizirati komplikacije kod pripasivanja leća 7. Riješiti probleme koji nastaju kod pripasivanja kontaktnih leća 8.Sposobnost samostalnog rada 9. Sposobnost donošenja odluka

Skip to content