Optički i optometrijski instrumenti

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje s optičkim instrumenatima koji su neophodni u predmetima Refrakciji i binokularni vid i Kontaktne leće kao i Očna optika i Tehnologija leća i okvira.

Sadržaj predmeta:

1. Podjela: subjektivni i objektivni, vidno polje, vidni kut. 2. Mikroskop: dijelovi, stvaranje slike, povećanje, moć razlučivanja, apertura, UV mikroskopi, ultramikroskopi (Tindalova pojava). 3. Dalekozor: dijelovi i vrste, stvaranje slike, povećanje. 4. Mjerilo razmaka zjenica. Vrste, dijelovi i princip rada. 5. Tjemeni dioptrimetar. Vrste, dijelovi i princip rada. 6. Skijaskop- retinoskop. Vrste, dijelovi i princip rada. 7. Keratometar-oftalmometar. Vrste, dijelovi i princip rada. 8. Refraktometar. Vrste, dijelovi i princip rada. 9. Oftalmoskop. Vrste, dijelovi i princip rada. 10. Foropter. 11. Keratoskop. 12. Biomikroskop. Vrste, dijelovi i princip rada. 13. Perimetar.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja o karakteristikama instrumenata koje će koristiti u praksi, ispravnom radu s instrumentima i uvjetima koji moraju biti zadovoljeni za siguran rad.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Opisati princip rada pojedinog optičkog i optometrijskog instrumenta 2) Prepoznati optičke i optometrijske instrumente te njihove osnovne dijelove 3) Svrstati pojedine optičke i optometrijske instrumente prema namjeni 4) Usporediti efikasnost različitih optičkih i optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima.

Skip to content