Osnove farmakologije

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Student će steći osnovna znanja o farmakologiji. Posebno će naučiti osnovno o lijekovima koji se primjenjuju u dijagnostici i liječenju očnih bolesti. Informirat će se o lijekovima za druge bolesti koji mogu utjecati na funkciju vida.

Sadržaj predmeta:

Osnove farmakologije, osnove farmakodinamike i farmakokinetike, farmaceutski oblici lijekova i način primjene, principi farmakoterapije, lijekovi koji se specifično primjenjuju kod raznih bolesti oka, lijekovi koji se daju kod drugih bolesti a utječu na funkciju oka, buspojave lijekova i štetni učinci, interakcije lijekova, farmakoepidemiologija, kliničko ispitivanje lijekova.

Kompetencije:

Studenti će ovladati osnovnim pojmovima, razumjet će karakteristike pojedinih načina primjene lijekova, naučit će specifične lijekove za očne bolesti i njihove nuspojave.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti farmakološku terminologiju 2. Klasificirati farmaceutske oblike i pravilan način primjene 3. Argumentirati pravilan način doziranja lijekova i medicinskih proizvoda 4. Identificirati nuspojave i interakcije lijekova i medicinskih proizvoda 5. Kritički prosuđivati terapiju lijekovima i medicinskim proizvodima koji se primjenjuju u bolestima oka.

Skip to content