Psihofiziologija rada

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Osnovni cilj je upoznati studente s teorijskim znanjima i vještinama psihofiziologije rada primjenjivih u suvremenoj praksi rada. U okviru toga studenti će se upoznati s postupcima profesionalne orijentacije i selekcije, treningom kadrova, osnovama upravljanja ljudskih potencijala, postupkom analize radnih mjesta, individualnim, okolinskim i organizacijskim faktorima koji doprinose radnoj efikasnosti.

Sadržaj predmeta:

Uvod – određenje psihofiziologije rada i organizacijske psihologije (opis područja, povijesni razvoj i povezanost s drugim disciplinama). Radna okolina i radno ponašanje, interakcija čovjek – stroj. Analiza rada i klasifikacija poslova. Kognitivne sposobnosti i osobine ličnosti u odnosu na radno ponašanje. Selekcija i raspodjela djelatnika na poslove. Osposobljavanje i razvoj – identifikacija potreba za osposobljavanjem. Motivacija – teorijski modeli motivacije. Evaluacija i praćenje učinka djelatnika i izvođenja radnih zadataka – mjerenje radne uspješnosti. Ponašanja povezana s produktivnošću. Stres, umor, rad u smjenama. Fizička okolina – buka, osvjetljenje i temperatura. Upravljanje, nadziranje i vodstvo. Definicije i teorije rukovođenja. Stavovi prema organizaciji i poslu, zadovoljstvo poslom, organizacijska pripadnost, donošenje odluka u organizaciji. Organizacijska klima i kultura. Komunikacija, unutar tima i među timovima. Kohezivnost, norme i ciljevi radne grupe. Timski rad: karakteristike uspješnog tima. Ljudska greška – vrste i teorije grešaka. Opasnosti na radnom mjestu, mjere i postupci u prevenciji – nesreća i povreda povezanih s radom.

Kompetencije:

Poznavanje temelja psihofiziologije rada i utjecaja različitih osobina ljudi na produktivnost i kvalitetu rada. Osposobljenost za sudjelovanje u odabiru novih zaposlenika. Poznavanje metoda praćenja uspješnosti djelatnika na poslu. Poznavanje postupaka za prevenciju nesreća i drugih štetnih posljedica rada.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Opisati glavna područja u psihofiziologije rada i njen razvoj; 2) Opisati glavne fiziološke i psihičke procese tijekom radne aktivnosti; 3) Objasniti značaj obilježja ličnosti, sposobnosti, znanja i vještina čovjeka za rad; 4) Analizirati posao primjenom tehnike analize radnih mjesta i analizirati opasnosti na radnom mjestu; 5) Opisati postupke odabira zaposlenika – profesionalne selekcije; 6) Objasniti postupaka za mjerenje radne učinkovitosti djelatnika 7) Sudjelovati u planiranju i organizirati osposobljavanje djelatnika; 8) Prepoznati važnost prevencije stresa na radnom mjestu 9) Prepoznati potrebu za mjera zaštite na radu i sprečavanja nesreća na radu;

Skip to content