Starenje i refrakcija oka

Ects: 3
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

1. Rekapitulirati ranije znanje iz predmeta anatomije,fiziologije oka i očne patologije,kao i refrakcijsog sustava. 2. Ukazati na problem razvoja i starenja pojedinih struktura oka te te promjene predočiti u sustav klinike i pojedinih bolesti,kao sastavni dio starenja. 3. Posvetiti posebno pažnju korekcije vida u starijoj dobi,kao i uvjeti za bolji vid.

Sadržaj predmeta:

Za svaki segment oka posebno prikazati kako dolazi starenjem do promjena, ali i evaluacija prirodnih promjena na organu vida do početka starenja. Povezati saznanja iz ergooftalmologije i prilagoditi na stariju životnu dob. Dobro izučiti trefrakciju starije životne dobi,sa naglaskom na istovremene promjene na retini, kao što je makularna degeneracija

Kompetencije:

Nakon položenog ispita, student mora savladati vještinama korekcije vida u starijih osoba i prepoznati osnove promjene na organu vida koje donosi starenje i primjeniti adekvatnu optičku korekciju.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. normirati adekvatnu korekciju vida i optičkog pomagala u starije osobe. 2. Prepoznati one promjene na organu vida koje dovode do optičkih promjena i slabljenja vida 3. kritički prosuđivati rehabilitaciju vida optičkim pomagalima. 4.

Skip to content