Tehnologija optičkih materijala i okvira I

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Omogućiti studentima da nauče o modernim okvirima za naočale i lećama koje im omogućava primjenu optičkih pomagala na efikasan način, a ujedno da imaju i teorijsku podlogu u primjeni istih. Razviti kod studenata interes za samoobrazovanje i praćenje novih dostignuća na području tehnologije optičkih materijala i okvira preko stručne literature.

Sadržaj predmeta:

Definicija tehničkih materijala i osnovna podjela. Metalni materijali i legure (Željezni, Bakar, Aluminij, Cink, Kositar, Titan, Krom, Olovo, Posebni materijali, Zahtjevi za metalne okvire, Plemeniti metali, Zlatni duble, Galvansko oslojavanje). Polimerni materijali i prirodni materijali za okvire (Definicija i podjele, Plastomeri i Duromeri). Prepoznavanje materijala i okvira prema vrsti izrade, Kompozitni materijali (Definicija, Podjela, Svojstva i primjena). Materijali za organske leće za naočale, Oslojavanje organskih leća za naočale, organska stakla s reduciranim djelovanjem).. Staklo (Stanje stakla, Optička svojstva stakla, Proizvodnja stakla za mineralne leće za naočale, Materijali za mineralna stakla, Oslojavanje mineralnog stakla za naočale, Stvrdnjavanje mineralnih leća za naočale). Materijali za kontaktne leće, Materijali za kontaktne leće stabilne na oblik (tvrde). Meki materijali za kontaktne leće, Izrada kontaktnih leća, Održavanje i higijena kontaktnih leća (meke i tvrde leće).. Tehnika ispitivanja (Ispitivanje duljine, površine, markiranje i obilježavanje). Oblikovanje pomoću dijeljenja i svezanja (Pojmovi postupka izrade, Obrada metala i polimera, Ručna obrada staklenog ruba). 9. Umetanje (Spojevi sa vijcima, Spajanje sa zakovicama, Spajanje pomoću lotanja–materijali). Tehnologija obrade brušenjem sa dijamantnim brusnim pločama (Podaci o dijamantnim brusnim pločama, Automatski strojevi za brušenje, Ploča za kalup, Profili brusnih ploča, Njega i hlađenje brusne ploče). Ostali uređaji i materijali (Uređaj za čišćenje ultrazvukom, Uređaj za zagrijavanje okvira).

Kompetencije:

Studenti raspoznaju različite materijale, znaju se koristiti tabelama, tehničkom dokumentacijom i normama. Studenti znaju svojstva i karakteristike osnovnih vrsta materijala i način njihove primjene u praktičnom radu na radnim mjestima u optici.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Definirati i prepoznati tehničke materijale koji se koriste za izradu okvira naočala i leća. 2) Klasificirati tehničke materijale prema građi i strukturi. 3) Razumjeti strukturu i svojstva tehničkih materijala koji se koriste u optici. 4) Definirati pojedine vrste tehničkih materijala, osnovane karakteristike i svojstva. 5) Povezati vrste materijala s postupcima proizvodnje i izrade okvira.. 6) Ispitati i odrediti osnovna svojstva tehničkih materijala u optici. 7) Analizirati zahtjeve pri izboru tehničkih materijala za izradu okvira i leća. 8) Razlikovati postupke proizvodnje okvira i leća ovisno o vrsti tehničkog materijala. 9) Procijeniti trajnost proizvoda u ovisnosti o vrsti materijala i primjeni. 10) Integrirati stečena znanja o materijalnim, tehnologiji i zahtjevima koje se postavljaju u primjeni. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa.

Skip to content