Elektrotehnika I

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz elektrostatike, strujnih krugova istosmjerne struje, električnih i magnetskih polja, trofaznog sustava izmjeničnog napona i osnovnih mjerenja napona, struje i otpora.

Sadržaj predmeta:

Uvod u elektricitet i magnetizam. Međunarodni sustav jedinica SI. Sile među nabojima, Coulombov zakon. Električno polje točkastog naboja. Gaussov zakon. Rad u električnom polju, električki potencijal i napon. Pločasti kondenzator kapacitet i osnovni spojevi kondenzatora, rješavanje elektrostatskih mreža. Elektromotorna sila i Voltina baterija. Jakost električne struje. Ohmov zakon, jednostavni strujni krug, osnovni spojevi otpora i rješavanje zadataka. Energija i snaga istosmjerne struje, Jouleov zakon . Metode rješavanja složenih električkih mreža. Sile između magnetskih polova, magnetska indukcija i jakost magnetskog polja. Materijali u magnetskom polju. Torusni svitak, magnetski krug, induktivitet. Sila u magnetskom polju na vodič kojim teče struja (Lorentzova sila) i Lenzov zakon. Faradyev zakon elektromagnetske indukcije, smjer induciranog napona i samoindukcija. Načelo rada istosmjernog motora i generatora istosmjernog napona.

Kompetencije:

Poznavanje međunarodnog sistema mjernih jedinica, korištenje prefiksa, ispravan prikaz rezultata Shvaćanje pojmova iz elektrostatskih polja, utjecaj na materiju, korištenje električnih polja u elektrotehnici. Električna struja, pojam, korist, rješavanje jednostavnih otpornih mreža, razlikovanje pojma energije, snage i rada. Shvaćanje pojmova iz magnetskih polja, utjecaj na materiju, korištenje magnetskih polja u elektrotehnici. Poznavanje građe el. mjernog instrumenta, njegovo korištenje i razlikovanje idealnih i realnih instrumenata, osnove mjerenja električnih veličina.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Opisati silnice električnog i magnetskog polja. 2) Razlikovati svojstva homogenog i nehomogenog električnog i magnetskog polja. 3) Objasniti pojam potencijala i napona u električnom polju. 4) Rješavati elektrostatske mreže. 4) Diskutirati o točnosti naziva elektromotorna sila. 5) Izračunati jakost struje, napon i snagu na otporu mreže 6) Odabrati primjerenu metodu za rješavanje složenih mreža istosmjerne struje. 7) Predvidjeti smjer sile magnetskog polja na vodič kojim teče struje. 8) Objasniti pojavu elektromagnetske indukcije. 9) Predvidjeti smjer induciranog napona u kružnom vodiču. 10) Skicirati dijagram prvog magnetiziranja i krivulje histereze željeza. 11) Samostalno prezentirati princip rada i konstrukcije istosmjernih el. strojeva 12) Poznavati mjere zaštite od el. udara (previsoki napon dodira, previsoki napon koraka) Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Protumačiti osnovne zakone u elektrotehnici. – Koristit stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet).

Skip to content