Elektrotehnika II

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz strujnih krugova izmjenične struje, osnova mjerenja struje, napona, snage, frekvencije, pogreške mjerenja, saznanja o pojavi rezonancije, stjecanje znanja o električnim strojevima, stjecanje znanja o A/D pretvorbi i o mjerenju neelektričnih veličina električnim putem.

Sadržaj predmeta:

Apsolutne mjerne metode, Rayleighova strujna vaga i ostvarivanje jedinice amper, Etaloni napona i otpora, mjerni otpornici, kondenzatori i svici (2). Laboratorijski izvori, apsolutna i relativna pogreška, pogreške mjerenja, Gaussova ili normalna razdioba, područje pouzdanosti i granice pogrešaka (2). Električni mjerni instrumenti, ommetar, mjerenje otpora Wheatstoneovim i Thomsonovim mostom (2). Kompenzatori za istosmjernu struju i mjerenja s njima, A/D pretvorba i pogreške A/D pretvornika, digitalni mjerni instrumenti, pogreške digitalnih mjernih instrumenata (2). Periodičke veličine, tjemeni faktor i faktor oblika, induciranje izmjeničnog sinusoidalnog napona, sinusoidalne veličine, fazni kut, svojstva, osnovni učinci izmjenične struje, snaga, energija i rad sinusoidalne struje (2).  Priključak na izmjenični napon otpora, kapaciteta i induktiviteta, Ohmov zakon za izmjeničnu struju, fazorski prikaz sinusoidalnih veličina, serijski i paralelni spoj otpora i kondenzatora, odnosno otpora i induktiviteta(2). Trokut otpora i trokut vodljivosti, serijski i paralelni R, L, C spoj, rezonancija, instrumenti za mjerenje izmjenične struje i napona(2), Radna, jalova i prividna snaga sinusoidalne izmjenične struje, trokut snage, mjerenje snage, kapaciteta, induktiviteta i frekvencije (2). Simbolički račun i rješavanje izmjeničnih R, L, C strujnih krugova simboličkim računom, radna, jalova i prividna snaga u simboličkoj metodi (2). Svitak bez željezne jezgre, svitak sa feromagnetskom jezgrom, vlastiti induktivitet i međuinduktivitet, idealni transformator, autotransformator (2).  Trofazni generator (sinkroni), konstrukcija, svojstva, regulacija, višefazni sustavi, svojstva, korištenje (2) Sinkroni i asinkroni motor, načelo rada, konstrukcija, svojstva, značenje nazivnih podataka Prijenos i distribucija električne energije, prednost izmjeničnog prijenosa električne energije, dalekovodi, vrste uzemljenja i zaštita ljudi i stoke od previsokog napona dodira i napona koraka (2) Mjerenje otpora uzemljenja UI-metodom, mjerenje specifičnog otpora tla, mjerenje velikih otpora, određivanje mjesta kvara na vodovima, mjerenje visokog napona (2) Mjerenje neelektričnih veličina električnim putem i pripadni pretvornici (2)

Kompetencije:

Poznavanje razlike između apsolutnih i običnih metoda mjerenja. Shvaćanje uzroka koji dovode do različitih pogrešaka mjerenja, kao i stjecanje znanja kako smanjiti njihov utjecaj na rezultat mjerenja. Usvojiti znanja o tri vrste snage sinusoidalnih izmjeničnih struja i napona. Usvojiti simboličku metodu i primjenjivati ju kod rješavanja izmjeničnih strujnih krugova. Shvatiti osnove elektroenergetskog sustava, pojmove o različitim vrstama uzemljenja i njihove uloge. Usvojiti osnovna znanja o radu, konstrukciji i svojstvima izmjeničnih strojeva.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1.Pravilno izračunati pogreške mjerenja kao i granice pogrešaka. 2.Znati prednosti mjerenja s kompenzatorima. 3.Rješavati jednostavne strujne krugove izmjenične struje.. 4.Znati osnove rada transformatora, izračunati pojedine transformirane veličine. 5.Poznavati rad i svojstva izmjeničnih strojeva, poznavati značaj pojedinih nazivnih podataka. 6.Poznavati osnovne mjerne instrumente izmjenične struje. 7.Shvatiti pojmove elektroenergetskog sustava, nazivni podaci, potreba za transformacijom, vrste uzemljenja i zašto se ova primjenjuju. 8. Poznavati osnove mjerenja neelektričnih veličina el. putem Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Protumačiti osnovne zakone u elektrotehnici. – Koristit stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet).

Skip to content