Engleski jezik II

Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Razvijanje vještine govorenja o stručnim temama i usvajanje vokabulara struke(engleskog informatičkog nazivlja) Usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješne uporabe pri razumijevanju pisanog i govorenog jezika.

Sadržaj predmeta:

Glagolska vremena i oblici, upravni i neupravni govor, pasiv, poslovna pisma, članovi, kratice i akronimi, idiomi, kondicional, pisanje e-maila i poslovnih pisama, stručna terminologija iz područja računarstva.

Kompetencije:

Znanja o specifičnoj terminologiji i uporabi u pisanom i govorenom jeziku. Vještine čitanja s razumijevanjem i vještine komunikacije na engleskom jeziku u vezi s područjem računalnih sustava.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Analizirati i diskutirati o pročitanom stručnom tekstu na engleskom jeziku. 2) Organizirati slijed vlastitih misli te izraziti stavove u eseju. 3) Samostalno ili u timu, istražiti i izložiti usmenu prezentaciju na stručnu temu po vlastitom izboru uz pomoć audio-vizualnih sredstava. 4) opisati kompleksnije dijagrame, sheme, slike i trendove 5) Voditi stručnu raspravu. 6) Izložiti vlastita kritička promišljanja o povezanosti održivog razvoja i informacijskih tehnologija i ekološki prihvatljivim tehnologijama te problemima kao što je cyber kriminal. 7) Predložiti moguća rješenja problematike vezane uz obrađene teme iz područja održavanja računalnih sustava. 8) primjenjivati uvježbane gramatičke strukture i usvojeni stručni vokabular u usmenom i pismenom obliku izražavanja. 9) Napisati poslovno pismo, životopis ili e-poruku na engleskom jeziku. 10) Prevesti stručni tekst te analizirati jezične i kulturološke razlike kod prevođenja idioma. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: Koristiti engleski jezik u stručnoj komunikaciji i proučavanju stručne literature.

Skip to content