Matematika III

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Razumijevanje i usvajanje osnovnih numeričkih i statističkih metoda potrebnih u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

NUMERIKA. OSNOVNI POJMOVI. Približno računanje i greške računanja. RAČUNANJE FUNKCIJA. Hornerov algoritam. Taylorov razvoj. Računanje s redovima potencija. NUMERIČKO RJEŠAVANJE JEDNADŽBI. Metoda bisekcije i metoda iteracije fiksne točke. NUMERIČKO DERIVIRANJE I INTEGRIRANJE. Simpsonova metoda. NUMERIČKO RJEŠAVANJE DIFERENCIJALNIH JEDNADŽBI. Eulerova metoda. STATISTIKA. VJEROJATNOSNI MODELI. Slučajni događaji i vjerojatnost. SLUČAJNE VARIJABLE. Diskretne slučajne varijable. Binomna distribucija. Neprekidne slučajne varijable. Gaussova distribucija DESKRIPTIVNA STATISTIKA. Slučajni uzorak. Grafičko predstavljanje. Srednja vrijednost i standardna devijacija. INFERENCIJALNA STATISTIKA. Traženje teorijskog modela. PROCJENE. Točkasta i intervalna procjena. ODLUKE: Testiranje hipoteze.

Kompetencije:

Numeričko rješavanje osnovnih matematičkih problema. Prikupljanje statističkih podataka, njihova obrada i analiza.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) numerički računati vrijednosti funkcije i analizirati grešku 2) numerički računati obične i diferencijalne jednadžbe i analizirati grešku 3) numerički računati derivaciju i integral i analizirati grešku 4) razviti numerički pristup problemima (ishod na nivou studija) 4) računati vjerojatnosti događaja 5) računati vjerojatnosti slučajnih varijabli 6) analizirati slučajne pojave (ishod na nivou studija) 7) napraviti statističku obradu podataka 8) napraviti odgovarajuću intervalnu procjenu parametra 9) napraviti odgovarajuće testiranje hipoteze. 10)koristiti software u rješavanju problema (generički ishod) Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Razumjeti matematičke funkcije, jednadžbe, derivacije i integrale i njihovu matematiku. – Koristit stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet).

Skip to content