Menadžment i poduzetništvo

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz osnova poduzetništva i menadžmenta.

Sadržaj predmeta:

Definiranje menadžmenta te temeljnih funkcija menadžmenta s naglaskom na planiranje (strategija, vizija, misija, SWOT analiza) i kontrolu (primjena individualnih indeksa, apsolutne i relativne stope promjene). Mjerila uspješnosti poslovanja. Poduzetništvo. Start up poduzeća. Marketing strategija (generičke strategije) i konkurentska prednost. Poduzetnički projekt (namjena, struktura projekta i prezentacija).

Kompetencije:

Stjecanje osnovnih znanja i vještina iz menadžmenta i poduzetništva te njihova uspješna primjena kroz poduzetničke projekte. Studenti razvijaju organizacijske i poduzetničke sposobnosti te vještine analitičkog zaključivanja i interpretacije rezultata, prezentiranja i timskog rada.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Razlikovati funkcije i karakteristike menadžmenta, identificirati osnovne funkcije menadžmenta. 2) Izračunati individualne indekse (verižne i bazne) te interpretirati izračunate stope promjena. 3) Izračunati tempo kretanja ispitivane pojave pomoću prosječne stope promjene . 4) Razlikovati apsolutne i relativne stope promjene za određeno razdoblje te ih znati izračunati i interpretirati. 5) Analizirati i prezentirati poslovnu ideju SWOT analizom. 6) Osmisliti misiju i viziju te oblikovati marketing strategiju poduzetničke ideje 7) Napisati biznis plan ili poduzetnički projekt iz kojeg se mogu iščitavati relevantni odgovori na pitanja koja se odnose na planiranje, pokretanje, financiranje, organiziranje, vođenje, razvijanje i nadzor konkretnog poduzetničkog pothvata te prezentirati javno (timski rad). 8) Oblikovati marketing strategiju poduzetničke ideje. 9) Napraviti prezentaciju poduzetničkog projekta te ga uspješno prezentirati. Izložiti vlastita kritička promišljanja o temama i postavkama iz područja menadžmenta i poduzetništva. Prikupljati i analizirati informacije za potrebe izrade projektnog zadatka. Sposobnost rješavanja problema u timskom radu. Razvijanje poduzetničkog duha i kreativnog razmišljanja pri razvijanju projekata. Razvijanje sposobnosti planiranja i upravljanja vremenom pri razvijanju projekata.

Skip to content