Osiguravanje i kontrola kvalitete

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Upoznavanje principa i sustava za kvalitetu, te metoda, tehnika, postupaka i alata u sustavu kontrole i osiguravanja kvalitete.

Sadržaj predmeta:

Sustav za kvalitetu: definicija kvalitete i sustava kvalitete, aspekti kvalitete i povijest razvoja, kontrola kvalitete, osiguravanje kvalitete, upravljanje kvalitetom i nadzor. Principi, metode, tehnike i alati uspostave sustava za kvalitetu, procesni pristup. Proširenje sustava na očuvanje okoliša. Preventivno djelovanje, sprečavanje štete i udesa u velikom rasponu opasnosti, održavanje. Najutjecajniji čimbenici u sustavu kvalitete, kadar, oprema, tehnologija. Razorna i nerazorna ispitivanja i metode otkrivanja pogrešaka u funkciji kontrole kvalitete motornih vozila. Temeljni zahtjevi, direktive/smjernice, sukladnost temeljnim zahtjevima, sustav ocjenjivanja sukladnosti; ovlašćivanje, potvrđivanje (akreditacija, certifikacija), Normizacija: zakon o normizaciji, sustav normizacije; objava i primjena normi, ISO, IMAS, EN, EN i HRN. Norme koje se odnose na motorna vozila. Obrazovanje: zahtjevi, stupanj obrazovanja, certifikacija.

Kompetencije:

Poznavanje principa i metoda uspostave i održavanja sustava za kvalitetu. Poznavanje temeljnih normi i sustava normizacije. Sposobnost uključivanja u sustav kvalitete poznavanjem potrebne dokumentacije. Poznavanje institucija i rada sustava kvalitete na međunarodnom planu, unutar Europske unije i Republike Hrvatske.

Ishodi učenja:

Redovitim pohađanjem predavanja, te rješavanjem radnih zadataka, student/ica će moći: Identificirati i razjasniti temeljne pojmove iz područja osiguravanja i kontrole kvalitete 1. Isplanirati strategiju osobnog razvoja, postaviti ciljeve te izraditi osobni plan za upravljanje vremenom. 2. Diskutirati i suvereno sudjelovati u timskom radu, na projektima vezanim za područje kvalitete, norme i normizaciju. 3. Samostalno odabrati i koristiti se literaturom odnosno informacijama vezanim za uvođenje sustava kvalitete, kako bi se po potrebi dalje usavršavali ili informirali o pojedinoj normi, zahtjevima sukladnosti i zakonskim propisima (europskim i hrvatskim) vezanim za pojedine proizvode. 4. Analizirati i kategorizirati rezultate analize metoda prioriteta, te na temelju danih podataka predložiti odnosno procijeniti koje procese je potrebno unaprijediti, a koji procesi su nesukladni. 5. Postaviti hipotezu za SWOT analizu na konkretnom primjeru 6. Razlikovati metode kontrole kvalitete bez razaranja, procijeniti koja je metoda prikladna za koje procese, te dati primjer korištenja metoda u praksi. 7. Opisati i izraziti svojim riječima temeljne postavke norme ISO 9001, te usporediti norme ISO 9001 sa ISO 14001 i HACCP – i na temelju usporedbe dati primjer što je potpuno upravljanje kvalitetom a što sustav za upravljanje kvalitetom. 8. Interpretirati rezultate statističkih analiza niza mjerenja 9. Protumačiti i skicirati uspješnost procesa 10. Izvješćivati o uzrocima i posljedicama negativnih događanja 11. Prosuđivati i provoditi sustav kvalitete

Skip to content