Projektiranje informacijskih sustava

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz logičkog projektiranja informacijskih sustava. Osposobiti studente samostalnom i timskom radu u primjeni, metodologija, metoda i tehnika u projektiranju informacijskih sustava za poslovne organizacijske sustave. Stjecanjem i korištenjem znanja iz predmeta studenti će razumjeti da nema realizacije realnog i složenog informacijskog sustava bez provedene detaljne analize i izrade dokumentiranog Projekta informacijskog sustava na temelju čega se provodi izrada (fizička realizacija) IS.

Sadržaj predmeta:

Definicije i struktura informacijskih sustava – deskriptivna i genetička definicija informacijskog sustava (IS). Mjesto i uloga IS u organizacijskim (poslovnim) sustavima. Životni ciklus IS. Faze i sadržaj razvoja IS. Strateško planiranje razvoja IS primjenom matrice odnosa procesa i entiteta (klasa podataka). Metode za projektiranje IS. Modeliranje procesa realnih sustava primjenom metode dekompozicije (rješavanja složenosti) i tehnike grafičkog prikaza procesa, tokova, spremišta podataka i vanjskih entiteta. Modeli i modeliranje podataka. Konceptualno modeliranje (ER model podataka). Osnove logičke postavke relacijskog modela podataka. Objektno orijentirano modeliranje podataka. Prevođenje konceptualnog (ER) modela podataka u relacijski model podataka. Relacijsko modeliranja podataka – normalizacija podataka. Vertikalna i horizontalna normalizacija. Normalne forme i njihova pravila. Modeliranje resursa informatičko komunikacijske tehnologije u oblikovanju informacijskih sustava. Suvremeni CASE (Computer Aided System Engineering) alati za potporu razvoju IS. Izrada dokumentacije projekata informacijskih sustava.

Kompetencije:

Razumijevanje i uporaba metoda projektiranja informacijskih sustava. Osposobljenost za samostalnu procjenu spremnosti organizacije za uvođenje jedinstvenog informacijskog sustava. Samostalna izrada modela procesa organizacije. Dizajniranje optimalne arhitekture informacijskog sustava.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Planirati projekt IS-a uzimajući u obzir raspoložive resurse i vremenska ograničenja. 2) Provesti analizu poslovanja u realnom sustava s ciljem dobivanja potrebnih informacija o postojećem stanju IS-a. 3) Raščlaniti poslovne funkcije na elementarne procese – provesti funkcionalnu dekompoziciju realnog sustava. 4) Prikazati poslovne procese primjenom tehnike DTP-a (dijagrama toka podataka). 5) Opisati tokove i spremišta podataka iz DTP-a s elementarnim podacima – atributima. 6) Kreirati konceptualni model podataka (ER model podataka)koristeći opise tokova i spremišta podataka. 7) Prevesti konceptualni (ER) model podataka u Relacijski model podataka. 8) Primijeniti pravila za normalizaciju podataka – normalizirati relacije kroz 1.; 2.; 3. normalnu formu. 9) Odabrati resurse IT tehnologije prema izrađenom projektu IS. 10) Prilagoditi postojeći IS novom projektu IS. 11) Procijeniti troškove novog (projektiranog) IS Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: Razumjeti i interpretirati uporabu metoda za projektiranje IS-a. Razumjeti osnovne postupke projektiranja procesa i njegovih programskih komponenti. Analizirati poslovne procese u tvrtki i predvidjeti spremnost za uvođenje IS-a. Dizajnirati bazu podataka i koristiti ju u izradi programskih rješenja. Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad. Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o njima. Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet). Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje).

Skip to content