Graditeljstvo

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata s osnovnim mjerama zaštite urbanih struktura i građevina u slučaju katastrofa nastalih djelovanjem prirodnih sila i djelovanjem čovjeka, te građevinskim mjerama zaštite objekata i principima evakuacije i spašavanja.

Sadržaj predmeta:

Urbanističke mjere zaštite (zoniranje, decentralizacija gradskih funkcija, komunalna infrastruktura, gustoća izgrađenosti, visine objekata, izračun povredivosti fizičkih struktura, izračun međusobnog razmaka objekata, planiranje površina za spašavanje, osiguranje rezervi vode, planiranje skloništa). Osnovni elementi građevine. Građevinski materijali i konstrukcije. Vrste djelovanja na građevine i reakcija građevine na ta djelovanja (potres, požar, dinamička opterećenja uslijed ratnih ili terorističkih djelovanja i dr). Karakteristike gorenja građevinskih materijala u požaru i njihov utjecaj na ugrožene osobe i spašavatelje. Požarno opterećenje. Otpornost nosivih konstrukcija na potres, požar i udarno djelovanje ( zidanih, armirano betonskih, metalnih i drvenih). Projektantske mjere zaštite građevine od navedenih djelovanja. Građevinske mjere zaštite kojima se osigurava evakuacija iz ugroženog objekta. Principi projektiranja skloništa. Važeća zakonska regulativa.

Kompetencije:

Studenti će steći znanja neophodna za razumijevanje osnovnih mjera zaštite urbanih struktura i građevina od prirodnih i antropogenih ugroza , te principa evakuacije i spašavanja.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Razlikovati urbanističke mjere zaštite (zoniranje,gustoću i izgrađenost, izračunati međusobnih razmaka objekata i dr.) 2) Planirati površine za spašavanje 3) Predvidjeti mjesta osiguranja rezervi pitke vode 4) Planirati rasporede skloništa i kreirati principe projektiranja skloništa 5) Razlučiti osnovne elemente građevina građevinske materijale i konstrukcije 6) Razlikovati projektantske mjere zaštite građevina od djelovanja potresa, požara i dinamičkih opterećenja 7) Procijeniti utjecaje potresa,požara i dinamička djelovanja uslijed terorističkih djelovanja na građevine 8) Kreirati značajke gorenja građevinskih materijala u požaru i njihov utjecajna ugrožene osobe i spašavatelje 9) Proračunati i izložiti požarno opterećenje 10) Procijeniti otpornost nosivih konstrukcija na požar, potres i dinamička opterećenja 11) Organizirati i isplanirati mjere zaštite kojima se osigurava evakuacija iz ugroženih građevina 12) Klasificirati važeću zakonsku regulativi i znati je prezentirati

Skip to content