Operativni centri i komunikacijski sustav

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje s organizacijom operativnih centara, komunikacijskih sustava, tehničkim sustavima nadzora i upravljanja procesom zaštite i spašavanja, te osposobljavanje za rad u operativnim centrima i uspostavu veze sa sudionicima u operaciji.

Sadržaj predmeta:

Organizacija prikupljanje i obrada podataka, prezentacija informacija. Formiranje operativnih centara, stacionarnih i mobilnih. Informacijski sustav zapovijedanja. Sustav 112. Oprema operativnih centara. Kriteriji za izbor mobilnih operativnih centara. Osnove telekomunikacija, uređaji i oprema. Sredstva veze. Uspostava komunikacijske mreže za operaciju zaštite i spašavanja. Karakteristika opreme pogodne za primjenu u otežanim uvjetima rada. Normativni i pravni okvir u RH i EU.

Kompetencije:

Studenti stječu znanja neophodna za rad u operativnim centrima, planiranje i uspostavu veze tijekom operacija zaštite i spašavanja.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Organizirati rad operativnog centra 2) Napisati prijedlog zahtjeva na komunikacijsku opremu operativnog centra 3) Analizirati ponuđenu opremu za operativni centar 4) Napraviti dijagram standardnog operativnog postupka 5) Napisati prijedlog za pravni okvir komunikacijske usluge operativnog centra 6) Analizirati simulacijsko komunikacijsku vježbu operativnog centra

Skip to content