Procjena rizika

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz teorije rizika i osposobljavanje za procjenu rizika

Sadržaj predmeta:

Porijeklo rizika. Definicije rizika. Rizik i sigurnost. Vrste rizika. Rizik i zaštita okoliša. Tehnološki rizici. Postupak procjene rizika. Identifikacija opasnosti. Procjena vjerojatnosti nastanka rizika. Procjena posljedica. Karakterizacija rizika. Kriteriji prihvatljivosti. Percepcija rizika. Komuniciranje o rizicima. Neodređenost procjene. Upravljanje rizicima. Odnos rizika i troškova. Načini odlučivanja o redukciji rizika. Životni ciklus odluke.

Kompetencije:

Studenti tijekom predavanja i vježbi stječu znanja o teoriji rizika i biti će osposobljeni za procjenjivanje rizika.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Identificirati i kategorizirati opasnosti (izvanredne događaje) koji mogu dovesti do tehnoloških akcidenata 2) Procijeniti vjerojatnost pojave izvanrednog događaja 3) Procijeniti posljedice (utjecaj na ljude, materijalne štete i utjecaj na okoliš) nastanka izvanrednog događaja 4) Izračunati tehnološke rizike 5) Analizirati neodređenosti procjene 6) Razlučiti prihvatljive od neprihvatljivih rizika 7) Osmisliti mjere za redukciju neprihvatljivih rizika

Skip to content