Terorizam

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studente sa temeljnim značajkama terorizma kao najveće prijetnje miru i sigurnosti u svijetu. Upoznati ih sa terorističkim organizacijama i metodama njihovog djelovanja, prezentirati studentima primjere terorističkih akcija uz naglasak i na nekonvencionalni terorizam. Razjasniti pojmove i suštinu diverzija i sabotaža. Omogućiti studentima da se upoznaju s osnovnim pravilima menedžmenta u vođenju zaštite i spašavanja u slučaju terorizma.

Sadržaj predmeta:

Pojam i manifestacije terorizma. Terorizam globalni izazov. Organizacije i organizatori – nositelji terorizma. Metode djelovanja terorista. Primjeri terorističkih akcija. Opasnost od terorizma za svjetski poredak. Antiterorizam – protuteroristička politika. Ujedinjeni narodi i terorizam. Terorizam 11. rujna 2001. Hrvatska i antiteroristička koalicija. Nekonvencionalni terorizam. Nekonvencionalna oružja. Procjena ugroženosti od terorizma. Značajke i neki aspekti prevencije, otkrivanja i rasvjetljavanja diverzija i sabotaža. Primjeri sabotaža u industriji.

Kompetencije:

Studenti će steći znanja neophodna za razumijevanje naravi terorizma, diverzija i sabotaža. Biti će osposobljeni za sudjelovanje u procesu prevencije i zaštite od terorističkih djelovanja.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Analizirati moguće prijetnje iz segmenta globalnih asimetričnih ugrožavanja 2) Identificirati moguće nositelje asimetričnih prijetnji 3) Kategorizirati nositelje mogućeg terorističkog napada 4) Formulirati sadržaje protuterorističke aktivnosti 5) Integrirati elemente terorističke prijetnje i sadržaje protuterorističke aktivnosti 6) Procijeniti elemente koji utječu na učinkovitost protuterorističkog djelovanja 7) Prezentirati sadržaje koji se odnose na terorističku prijetnji, ali i na obranu od terorizma 8) Razlučiti čimbenike terorističke i protuterorističke djelatnosti

Skip to content