Zaštita zraka

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studenta s glavnim problemima atmosferskih zagađenja, metodama analiza, utjecajima zagađenja na zdravlje ljudi i programima kontrole zagađenja.

Sadržaj predmeta:

Sastav i struktura atmosfere, izvori i tipovi zagađenja, vrste zagađivača, povijesni pregled zagađenja s naglaskom na najznačajnije epizode u svijetu, utjecaj meteoroloških parametara na zagađivače, mehanizam stvaranja zagađivača, varijacije koncentracija zagađivača te njihova prostorna raspodjela, mjerne i analitičke metode, alergogene čestice u zraku (pelud i spore), uzorkovanje i analiza, automatske postaje, analiza podataka i stvaranje baza podataka, mreže za praćenje kakvoće zraka (nacionalne, područne, mjerenja posebnih namjena), zdravstveni efekti zagađivača, vrijeme izloženosti, koncentracije rizične za zdravlje, informiranje građanstva, legislativa, konvencije, protokoli, deklaracije, emisijski limiti, standardi kakvoće zraka, programi kontrole zagađenja, međunarodna suradnja, globalni problemi kao posljedica zagađenja (efekt staklenika, ozonske rupe, kisele kiše).

Kompetencije:

Studenti će stječi znanja nužna za razumijevanje problema zagađena zraka i metoda nadzora kao i njihov utjecaj na zdravlje ljudi a time i utjecaj na postupke zaštite i spašavanja.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1)Povezati vrstu onečišćenja sa zdravstvenim učincima istoga 2)Povezati transport onečiščujućih tvari sa uvjetima u atmosferi i atmosferskim gibanjima 3)Prezentirati rezultate mjerenja kakvoće zraka iz automatskih postaja 4)Sastaviti bazu podataka iz rezultata mjerenja koncentracija onečišćujućih tvari 5)Analizirati globalne probleme kao posljedice zagađenja zraka 6)Kategorizirati onečišćujuće tvari u zraku 7. Samostalno ili u grupi pripremiti i izvesti usmenu prezentsciju 8. Rješavanje problema

Skip to content