Vijesti

2018 / Natječaj za izbor u nastavna zvanja i radna mjesta

Natječaj za izbor u nastavna zvanja i radna mjesta

13.06.2018

 

Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 O i R USRH, 131/17) te članka 37. i 54. Statuta Veleučilišta Velika Gorica od 13. listopada 2014. godine i odluke Stručnog vijeća, Veleučilište Velika Gorica raspisuje

NATJEČAJ

(1) za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje Informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj/ica
(2) za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicine – 2 izvršitelja/ice.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola (Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj 20/12, 85/13 i 4/15)) te Statutom Veleučilišta; služiti se i izvoditi nastavu na hrvatskom i engleskom jeziku.
Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti u pisanom i elektronskom obliku i sljedeću dokumentaciju:
– životopis s podacima o nastavnom i stručnom radu,
– popis radova i radove relevantne za izbor u zvanje,
– presliku odgovarajuće diplome ili rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koju je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH,
– presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
– odluku o prethodnom izboru u zvanje,
– dokaz o radnom iskustvu (u obliku elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO),
– ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Pisane prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka 5, 10410 Velika Gorica, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Prijave i kompletna dokumentacija moraju biti na hrvatskom jeziku (ili prevedena na hrvatski jezik te ovjerena) te jedan primjerak u elektroničkom zapisu (na CD-u).

Veleučilište pridržava pravo testiranja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će se podnositelji takvih prijava pozvati na dopunu. O rezultatima natječaja će se kandidati obavijestiti u zakonskom roku.

Veleučilište Velika Gorica

Natječaj za izbor i radna mjesta_2018

Skip to content