Osiguravanje kvalitete

Politika kvalitete

KLASA: 602-04/19-15-005
URBROJ: 238/31-132-051-19-01
Velika Gorica, 21. veljače 2019.

POLITIKA KVALITETE

Politika kvalitete Veleučilišta Velika Gorica je usmjerena na osiguravanje kvalitete trajnim poboljšavanjem kvalitete nastavnog procesa i odnosa u realnim uvjetima koji omogućuju kvalitetan izbor i visoke standarde studenata veleučilišta.

Uprava Veleučilišta osigurava kvalitetu primjerenu strateškim ciljevima Veleučilišta. Politika osigurava okvire za trajno poboljšavanje učinkovitosti i djelotvornosti sustava osiguravanja kvalitete.

Politika kvalitete poznata je i razumljiva svim dionicima Veleučilišta.

Politika kvalitete provjerava se periodično putem Upravine ocjene sustava upravljanja kvalitetom temeljem norme ISO 9001:2015, izvješća o unutarnjoj prosudbi sukladno ESG standardima te vanjskom neovisnom periodičnom prosudbom.

Politika kvalitete provodi se putem:

 • jasno definiranih ciljeva i standarda razvoja sustava kvalitete kroz strateške i planske dokumente
 • stalnog angažmana na implementaciji, evaluaciji i reviziji sustava kvalitete u organizaciji Odsjeka za kvalitetu, svih ustrojbenih jedinica Veleučilište te studenata i vanjskih dionika
 • trajnog unaprjeđivanja nastavnog procesa, usklađivanjem nastavnog programa s najnovijim tekovinama struke, razvojem tehnologija i znanstveno istraživačkog rada
 • kontinuiranog napredovanja nastavnog kadra, poticanjem i praćenjem rada i razvoja nastavnika, omogućavanjem objavljivanja znanstvenih i stručnih radova, izrade kvalitetnih nastavnih materijala te napredovanje kroz izbor u viša zvanja
 • ispunjavanja zahtjeva poboljšanja i unaprjeđenja procesa nastave postavljenih od strane nastavnika, studenata i svih ostalih dionika za ostvarenje ciljeva kvalitete
 • motiviranja djelatnika, suradnika i studenata za odgovoran i kreativan pristup radnim obvezama radi ostvarivanja strateških ciljeva i razvoja ljudskih potencijala
 • uključivanja studenata u sve djelatnosti Veleučilišta
 • uspostavljanja partnerskih odnosa s vanjskim ustanovama i gospodarskim subjektima o kojima ovisi djelotvornost nastavnog procesa
 • promicanja kulture kvalitete na svim razinama Veleučilišta
 • razvojem Veleučilišta kao društveno odgovorne visoko školske ustanove koja doprinosi razvoju lokalne zajednice, regije i društva
 • podržavanjem razvoja svoje pozicije kao važne ustanove visokog obrazovanja koja provodi i traži visoku kvalitetu
 • razvijanjem i održavanjem dobrih odnosa s državnim institucijama
 • unaprjeđenja kvalitete u skladu s ESG standardima, međunarodnom normom ISO 9001:2015, zakonskim propisima i zahtjevima dionika
 • racionalnog korištenja resursa Veleučilišta.

Politika kvalitete 2019.PDF

Skip to content