Osiguravanje kvalitete

Unutarnja

Osnovni pojmovi postupka unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima

U tekstu koji slijedi dan je niz pojmova i objašnjenja o postupku unutarnje prosudbe:

1. Što je unutarnja prosudba Sustava osiguravanja kvalitete (SOK)  i koji je cilj?

 • provjera i ocjena učinkovitosti i svrsishodnosti SOK-a
 • utjecaj sustava na poboljšanje kvalitete obrazovanja u cijelosti
 • utjecaj na razvoj kulture kvalitete

2. Koji su preduvjeti ?

 • izrađena i usvojena dokumentacija: Priručnik SOK-a, Politika kvalitete, Strategija/operativni god. plan, Statut, Pravilnici…
 • definirani mehanizmi praćenja/pokazatelji
 • svi dionici upoznati sa SOK-om

3. Unutarnjom prosudbom prosuđuje se:

 • svrsishodnost  ustroja SOK-a i dokumenata
 • utjecaj sustava na provedbu politike kvalitete i strateških ciljeva
 • korištenje vjerodostojnih informacija u sustavu
 • uključenost svih dionika u sustav (studenti, vanjski dionici, administracija)
 • suradnja s bivšim studentima “alumni”
 • transparentnost cjelokupnog sustava
 • odobravanja, praćenja i periodične revizije studijskih programa
 • povezanost znanstveno-istraživačkog rada i nastavnog procesa
 • poticanje/unapređivanje mobilnosti i međunarodne suradnje
 • cjelokupni resursi (iskoristivost, prilagodljivost, raspoloživost, unapređenje)
 • kvaliteta rada nastavnog osoblja i mogućnosti za daljnje usavršavanje
 • postupci ocjenjivanja studenata
 • utjecaj visokog učilišta na regionalni razvoj i razvoj društva u cjelini – transfer znanja i odnosi sa zajednicom (inovacije, patenti, znanstveno- istraživački centri, projekti, nagrade, stručne komore)
 • suradnja s profesorima izabranima u počasno zvanje profesor  emeritus
 • suradnja s medijima
 • učinkovitost i funkcioniranje sustava osiguravanja kvalitete u cjelini

4. Proces unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete provodi se na VU jednom godišnje, prema godišnjem planu

 

5. Prosudba SOK-a sastoji se iz četiri faze:

I. faza: Planiranje
II. Faza: Prosudba u užem smislu
III. Faza: Izrada izvješća
IV. Faza: Naknadno praćenje/follow-up

I. Planiranje unutarnje prosudbe SOK-a

 • Plan aktivnosti provedbe unutarnje prosudbe
 • određivanje ciljeva, svrhe i načina provedbe unutarnje prosudbe
 • metode rada Povjerenstva
 • ocjena učinkovitosti postupka

II. Provedba unutarnje prosudbe

 • prosudba interne dokumentacije VU
 • provjera usklađenosti dokumenata SOK-a (Priručnik, Strategija, SWOT analiza, Pravilnici …) sa zakonskim propisima i internim aktima VU
 • razgovori s dionicima
 • analiza prikupljenih dokaza i postojeće dokumentacije

III. Izvješće

Sadržaj izvješća:  postupak, rezultati prosudbe, prijedlozi za poboljšanje, rok provedbe, odgovornosti

 • usvajanje izvješća
 • Uprava raspravlja o rezultatima
 • odgovorne osobe izrađuju plan aktivnosti za predložena poboljšanja

IV. Naknadno praćenje (Follow-up)

 • realizacija plana aktivnosti faze naknadnog  praćenja
 • izvješća o završenim aktivnostima i analize o učinkovitosti provedenih aktivnosti  dostavljaju se povjerenstvu

Po primitku  svih izvješća i analiza učinkovitosti obavljenih aktivnosti izrađuje se izvješće faze naknadnog praćenja.

Skip to content